×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Analogija destruktivnosti kod suicida i homicida

By
Igor Novaković ,
Igor Novaković
Milan Novaković ,
Milan Novaković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Snežana Medenica ,
Snežana Medenica

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Milan Kulić ,
Milan Kulić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragan Jovanović ,
Dragan Jovanović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Zlatko Maksimović
Zlatko Maksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Destruktivnost u agresivnom ponašanju se interpretira multikauzalno,a psihijatrijski uzroci su biološke, socijalne i psihopatološke prirode. Cilj jeispitivanje uništavanja života u formi suicida i homicida u Bosni i Hercegoviniu periodu od 01. 01. 2001. do 31. 12. 2010.Metode. Studija ima multicentričnu, retrospektivnu formu. Mjerni instrumentisu bili: lista opštih podataka, Hamiltonova skala (HAMD), profil indeksemocija (P.I.E-Plutchik R.) i postmortem SSIPA-intervju sa deskriptivnom imultivarijantnom statističkom analizom.Rezultati. Multivarijantna regresiona analiza je pokazala da su sljedećevarijable značajno povezane sa suicidom: starost [OR= 0,810 (95%), CI=0,770 - 1,100, P=0,003]; migracije [OR=0,830 (95%), CI = 0,825 -1,125, P=0,001];depresija [OR=1,150 (95%); CI=0,790-0,990, P=0,001] i destruktivnost na P. I.E. testu. Sa homicidom su značajno povezane sljedeće varijable: edukacijaoca [OR=0,910 (95%), CI=0,620-1,100, P<0,001], život u blizini mjesta zločina[OR=0,630 (95%), CI=0,970-0,910, P<0,001]; predgrađu [OR=0,850 (95%),CI = 0,930 -1,25, P<0,001]; destruktivnost [OR= 0,670 (95%), CI= 990–1,210,P<0,001]; inkorporacija, orijentacija i bias na P. I. E testu.Zaključak. Studija je potvrdila porast destruktivnosti kod agresivnog ponašanjau suicidu i homicidu u Bosni i Hercegovini, što ima medikolegalni značaj.Studija ukazuje i na socijalne i psihopatološke odlike počinilaca agresivnostiu Bosni i Hercegovini.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.