×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Sideropenijska anemija kod starih, liječenih u ambulantama porodične medicine

By
Aleksandra Hotić Lazarević ,
Aleksandra Hotić Lazarević
Sanja Kecman Prodan ,
Sanja Kecman Prodan
Biljana Djukic
Biljana Djukic
Contact Biljana Djukic

Health Center Banja Luka, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Sideropenijska anemija je prepoznata kao javno-zdravstveni problem,jer je globalna prevalenca anemije i dalje visoka. Procijenjeno je da je oko dvijemilijarde ljudi u svijetu anemično, uglavnom u siromašnim zemljama trećegsvijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije anemija se javljakod 10% stanovništva starih 65 i više godina. Cilj rada je da se utvrdi brojispitanika sa neobjašnjenom anemijom u populaciji osoba starih 65 godina istarijih, i kliničke karakteristike ove anemije.Metode. Istraživanje je provedeno kao prospektivna, opservaciona, kohortnastudija u JZU Doma zdravlja u Banjaluci u kojoj je ispitano 69 pacijenatastarih 65 godina i više. Sideropenijska anemija je dijagnostikovana na osnovukliničke slike i laboratorijskih analiza, a podaci o zdravstvenom i socijalnomstanju i ishrani dobijeni su anketom.Rezultati. U ispitanoj grupi od 69 bolesnika kod 21 (30,4%) je otkrivenooboljenje značajno za nastanak sideropenijske anemije. Među njima je 66,6%imalo oboljenja gastrointestinalnog trakta, najčešće erozivni gastritis (36,5%) iulkus (35,9%), 28% karcinome (najčešće digestivnog trakta), a 4,8% bolesnikaginekološka oboljenja. Kod 48 (69,6%) bolesnika nisu otkrivena oboljenjaznačajna za nastanak sideropenijske anemije. Među njima su 22 (31.8%)bolesnika koristila namirnice bogate željezom i oni čine grupu bolesnika saneobjašnjenom anemijom.Zaključak. U ispitanoj grupi bolesnika starih 65 i više godina otkriveno je da22 (31.8%) bolesnika nemaju oboljenja značajna za nastanak sideropenijskeanemije, a koriste namirnice iz grupe namirnica bogatih željezom pa oničine grupu bolesnika sa neobjašnjenom anemijom. Visoka učestalost anemijenejasnog uzroka u populaciji osoba starih 65 i više godina zahtjeva daljaistraživanja etiologije i usaglašavanje mjera za njenu prevenciju i liječenje.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.