×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Procena disgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta

By
Mile Vuković ,
Mile Vuković

Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Sladjana Ćalasan ,
Sladjana Ćalasan

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Milan Kulić ,
Milan Kulić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Nadica Jovanovic-Simic
Nadica Jovanovic-Simic

Faculty of Special Education and Rehabilitation, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. Pisanje predstavlja kompleksnu ljudsku sposobnost i ujedno nasjloženijioblik jezičke delatnosti. Sam čin pisanja obuhvata znanje i veštinu pravilnoggrafičkog oblikovanja slova. Poremećaj u sticanju sposobnosti pisanja označavase terminom disgrafija. Osnovni simptomi disgrafije su loše oblikovana slova,nečitak rukopis, pogrešna veličina slova, nedovršene reči, izostavljene reči,izlomljeni redovi. Pisanje se može procenjivati sa grafomotornog i lingvističkogaspekta. U fokusu ove studije jeste procena pisanja sa grafomotornog aspekta.Cilj nam je bio da na osnovu ocene zrelosti i kvaliteta rukopisa utvrdimopojavu disgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta.Metode. Procena pisanja izvršena je pomoću: Skale za procenu zrelosti rukopisa iSkale za procenu disgrafičnosti rukopisa. Istraživanjem su obuhvaćena 234 učenikatrećeg i četvrtog razreda osnovnih škola „Sveti Sava“ i „Veselin Masleša“ uFoči i 44 učenika koja pohađaju ogranke ovih škola u naseljima Miljevina iBrod. Analizirani su uzorci rukopisa u tri modaliteta (diktat, prepis, samostalnopisanje). Na osnovu dobijenih podataka ocenjivani su zrelost i kvalitetrukopisa. Kod ocene kvaliteta, rukopisi su svrstani u četiri kategorije: skladan,neskladan/teško čitljiv, disgrafičan i izrazito disgrafičan rukopis.Rezultati. Dobijeni rezultati su pokazali da 14,7% ispitanika ima infantilanrukopis. Disgrafija je identifikovana kod 12,2% ispitanika, dok je 8,3% ispitanikaimalo neskladan rukopis. Pokazano je da se disgrafija značajno višeispoljava kod dečaka nego kod devojčica. Istovremeno je utvrđen značajnoveći procenat disgrafija kod ispitanika ruralne nego urbane sredine.Zaključak.Ispitivanje je pokazalo značajan uticaj sredine i pola na pojavudisgrafije kod dece mlađeg školskog uzrasta. Poređenje dobijenih rezultatasa rezultatima drugih autora ukazuje da se poslednjih godina povećao brojrazvojnih disgrafija.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.