×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Korišćenje duvana među studentskom populacijom na severu Kosova

By
Јovana Cvetković ,
Јovana Cvetković

Medical Faculty Priština-Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Milutin Nenadović ,
Milutin Nenadović

Medical Faculty Pristina-Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Мirjana Stojanović-Tasić ,
Мirjana Stojanović-Tasić

Medical Faculty Priština-Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Nenad Milošević
Nenad Milošević

Medical Faculty Pristina-Kosovska Mitrovica, Serbia, University of Prishtina, Pristina, Kosovo

Abstract

Uvod. Upotreba duvana u našoj sredini je najprisutnija kod muškaraca imladih osoba. Prema rezultatima istraživanja u svetu, upotreba duvana kodstudenata oba pola je učestalija u odnosu na vršnjake iz opšte populacije.Cilj rada je bio da se ispita učestalost pušenja duvana u grupi studenata sasevera Kosova, njihova motivacija da prestanu sa pušenjem i obaveštenosto štetnosti pušenja.Metode. 122 studenta oba pola [86 muškaraca (70,5%) i 36 žena (29,5%)] odprve do pete godine studija na Fakultetu tehničkih nauka, smer Životna sredinaje bilo uključeno u ovu studiju preseka. Osim prikupljanja demografskihpodataka korišćen je upitnik koji je sačinjen za potrebe ovog ispitivanja. Ustatističkoj obradi podataka su korišćeni χ² test i Kolmogorov-Smirnov test.Rezultati. Prema rezultatima dobijenim u našem istraživanju među studentimaprve i druge godine ima najviše pušača. Mali broj studenata dnevno pušipreko 20 cigareta – 2,3% ispitanih studenata, a 2,8% studentkinja. Od 10 do 20cigareta dnevno puši 10,5% studenata i 2,8% studentkinja, a 7,0% manje od10 cigareta. Pušenje je podjednako rasprostranjeno među mladićima (29,1%)i devojkama (22,2%), a većina je izjavila da ne želi da prestane sa pušenjem(63,7% studenata, 80,6% studentkinja). Informacije o štetnosti pušenja najčešćesu dobijali od lekara (42,6%) i roditelja (23,8%)Zaključak. U ispitanoj grupi studenata upotreba cigareta je česta, a motivacijaza prestanak pušenja mala. To zahteva da se upornije sprovode akcije kojimabi se studentima skrenula pažnja na štetnost pušenja i kojima bi im se pomogloda prestanu sa pušenjem.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.