×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča koji nisu počinili ubistvo

By
Dragan Jovanović ,
Dragan Jovanović
Contact Dragan Jovanović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Milan Novaković ,
Milan Novaković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Novica Petrović ,
Novica Petrović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Aleksandra Salamadić
Aleksandra Salamadić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Veliki broj dosadašnjih istraživanja dokazuje da postoji povezanostizmeđu strukture ličnosti, odnosno pojedinih crta ili osobina ličnosti i eventualnogkriminalnog ponašanja. Uočeno je da u kriminalnoj populaciji ima15-25% psihopata (disocijalni poremećaj ličnosti) a kod počinilaca nasilnihkrivičnih djela taj broj je i dvostruko veći. U opštoj populaciji ih je 1-3%. Ciljrada je da se izvrši analiza osobina ličnosti štićenika Kazneno-popravnogzavoda Foča koji nisu počinili ubistvo (počinioci nehomicidnih djela), dase utvrdi povezanost tih djela sa osobinama ličnosti štićenika i da li postojiopasnost da štićenici nehomicidnih delikata učine teže delikte.Metode. Studija je kontrolisana, korelaciona, koja obuhvata 72 štićenika Kazneno-popravnog zavoda Foča, koji nisu počinili ubistvo. Kontrolna grupase sastoji od 60 lica koji ispoljavaju agresivnost u društveno dozvoljenim aktivnostima- članovi Lovačkog udruženja Foča. U svrhu eksploracije osnovnogproblema i ciljeva istraživanja korišten je psihološki test Profil indeks emocija(PIE test) i podaci i dokumentacija iz Kazneno-popravnog zavoda Foča.Rezultati. Kod štićenika nehomicidalnih djela, češće nego u kontrolnoj grupi,utvrđen je disocijalni poremećaj ličnosti (9,7% u grupi štićenika, 3,3% u kontrolnojgrupi), ali ova razlika nije statistički značajna (p=0,181). Kod 22 (30,5%)štićenika dijagnostikovan je neki od poremećaja ličnosti, a u kontrolnoj grupikod 8 (13,3%) i ova razlika je statistički značajna (p =0,022). Nisu utvrđenestatistički značajne razlike vrijednosti percentila i skorova PIE testa izmeđuštićenika i kontrolne grupe.Zaključak. Kod štićenika nehomicidalnih djela, češće nego u kontrolnoj grupi,susreću se devijantne osobine i poremećaji ličnosti koje su realan precipitirajućii predisponirajući faktor da se počine i teži delikti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.