×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

HIV i druge polno prenosive infekcije u populaciji muškaraca koji imaju seks sa muškarcima u Bosni i Hercegovini

By
Jela Aćimović ,
Jela Aćimović

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Ljubica Jandrić ,
Ljubica Jandrić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Nina Rodić Vukmir ,
Nina Rodić Vukmir

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Slobodan Stanić ,
Slobodan Stanić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Ljubica Bojanić ,
Ljubica Bojanić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Biljana Mijović ,
Biljana Mijović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Janja Bojanić
Janja Bojanić

Public Health Institute of the Republic of Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Populacija muškaraca koji imaju seksualne odnose sa muškarcima(MSM) predstavlja posebno osjetljivu grupu za prenos HIV-a i drugih polnoprenosivih infekcija.Vulnerabilnost se povećava usljed rizičnog ponašanja,marginalizovanja, stigmatizovanja kao i nedostupnosti zdravstveno-socijalnezaštite. Cilj rada je bio da se procijeni prevalencija HIV-a i odabranih polnoprenosivih infekcija te ispitaju znanje, stavovi i ponašanje u odnosu na HIV/polno prenosive infekcije u MSM populaciji u Bosni i Hercegovini, kao i dase dobijeni rezultati uporede sa istraživanjima iz 2008. i 2010. godine.Metode. Istraživanje je provedeno kao bio-bihejvioralna studija prevalencije uMSM populaciji. Obuhvaćena su ukupno 333 ispitanika, u šest gradova Bosnei Hercegovine. Istraživanje je sprovedeno u periodu septembar – decembar2012. godine, kroz dobrovoljno, anonimno i povjerljivo anketiranje. Nakoninformisanog pristanka i obavljenog savjetovanja, uzet je biološki materijalza laboratorijsko testiranje na HIV, hepatitis B, hepatitis C i sifilis.Rezultati. Istraživanje je pokazalo prisutnost rizičnog ponašanja u MSM populaciji:multipli partneri (prosječno tri različita slučajna partnera u proteklihmjesec dana), nezaštićeni seksualni odnosi (samo 20% ispitanika redovnokoristi kondom sa stalnim partnerom, 37% sa slučajnim partnerom, 4,6% prioralnom odnosu), seksualni odnosi pod uticajem alkohola (69,6% ispitanika)i droga (26,7% ispitanika) u poslednjih šest mjeseci, seksualni odnosi i saženskim osobama (45,5% ). Uprkos prisutnosti rizičnog ponašanja, 14,8%ispitanika smatra da rizik od prenošenja HIV-a ne postoji, a 41,3% da je nizak.Serološka ispitivanja pokazuju i dalje nizak nivo HIV/polno prenosivih infekcijau MSM populaciji u BiH.Zaključak. Iako postoji porast zaštitnog seksualnog ponašanja i učestalije HIVtestiranje u odnosu na ranije periode, to nije dovoljno za održavanje niskognivoa infekcije HIV/polno prenosivih infekcija. Dobijeni podaci pružajuosnovne smjernice za buduća istraživanja i formiranje preventivnih programa.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.