×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Sideropenijska anemija je prepoznata kao javno-zdravstveni problem,jer je globalna prevalenca anemije i dalje visoka. Procijenjeno je da je oko dvijemilijarde ljudi u svijetu anemično, uglavnom u siromašnim zemljama trećegsvijeta. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije anemija se javljakod 10% stanovništva starih 65 i ...

By Aleksandra Hotić Lazarević, Sanja Kecman Prodan, Biljana Djukic