×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Piezohirurška ekspanzija alveolarnih grebenova u svrhu imedijatne ugradnje dentalnih implantata

By
Nenad Tanasković ,
Nenad Tanasković

Clinic for Maxillofacial Surgery, University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Miroslav Lučić ,
Miroslav Lučić
Ranko Popović
Ranko Popović

Abstract

Uvod. Dugogodišnja bezubost dovodi do znatne atrofije alveolarnih grebenovašto zbrinjavanje ove bezubosti dentalnim implantatima čini velikim izazovom.Kod pacijenata koji bi bezubost rešavali implantatima, a volumen kosti to nedozvoljava, najčešće se predlaže korekcija grebena vođenom koštanom regeneracijomili slobodnim koštanim transplantatima. Širenje grebenova u svrhupripreme ležišta za prijem implantata predstavlja praktično jedinu opciju zaimedijatno zbrinjavanje ovih pacijenata, a to je uz poštedu koštanih strukturabilo praktično nemoguće do pojave piezo uređaja. Cilj rada je bio ispitatiefekte primene piezohirurških osteotomija i širenja grebenova dletom kakobi se dobio odgovarajući prostor za imedijatnu implantaciju kod pacijenatakoji nisu prihvatili predloženu rekonstrukciju uskih grebenova slobodnimkoštanim transplantatima.Metode. Tretirana su 32 pacijenta, 18 žena i 14 muškaraca prosečne starosti 40godina. Svim pacijentima je kao jedino rešenje za korekciju uskih grebenovapredložena rekonstrukcija slobodnim koštanim transplantatima što su oniodbili. Plasirano je 96 implantata prečnika 3,3 mm i 3,6 mm i dužine 10 mmi 12 mm, od toga 64 u gornjoj vilici i 32 u donjoj vilici. Svim pacijentima je upripremnom periodu urađen ortopantomogram i konbim kompjuterizovanatomografija, kako bi se, pre svega, konstatovalo da li između čvrstih koštanihlamela postoji spongioza.Rezultati. Ukupan zbir dobijenih širina nakon osteotomija merenih kaliperomje bio od 5 do 7 mm, sa srednjom vrednošću od 6 mm. Gubitak visine alveolarnekosti je prema Buzerovim kriterijumima bio 0,81±0,31 mm mezijalno i0,67±0,37 mm distalno nakon tri meseca i 0,89±0,22 mm mezijalno i 0,74±0,20mm distalno nakon šest meseci.Zaključak. Primenom piezo hirurgije, kombinovanom sa odgovarajućimosteotomijama i širenjem alveolarnih grebenova, omogućena je imedijatna,jednofazna implantacija u područjima u kojima je to pre pojave ove tehnikebilo nemoguće sprovesti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.