×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Podtip, ekspresija, distribucija i funkcija K+ kanala u glatkim mišićimakrvnih sudova su promjenljivi i vjerovatno zavise od očuvanosti endotela,azot monoksida (NO) i patoloških stanja kao što je hipertenzija. Ispitivali smouticaj modulatora kalijumskih kanala i njihove interakcije sa NO na krvnesudove. Ovo ispitivanje je...

By Dragana Drakul, Dragana Sokolović, Nataša Miletić, Stevanka Djordjevic, Vladimir Jakovljević, Slobodan Milovanović

Uvod. Histološki gradus (HG), koji označava zrelost tumora, i nuklearni gradus (NG), koji predstavlja nuklearnu morfometriju, važni su prognostički faktori karcinoma dojke. Sa progresijom tumora povezan je i vaskularni endotelijalni faktor rasta (VEGF). Cilj rada je da se korelira stepen diferenciranosti tumora sa izraženošću receptor...

By Zoran Aleksić, Brano Topić, Ivanka Rakita, Predrag Dašić, Marina Vižin, Aleksandar Guzijan, Milka Vještica, Dalibor Grahovac, Zdenka Gojković