×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

Introduction. Uninjured fingers of the opposite hand are often used to control the recovery of sensibility in injured fingertips. The aim of this study is to examine the sensitivity of the surface on the fingertips between the dominant and non-dominant hand using static and dynamic two-point discrimination test and determine if there are significan...

By Olivera P Spasojević, Zoran Obradović, Slavko Grbić, Marinko Domuzin, Aleksandra Grbić

28.12.2013. Reviews
Tumour markers

Many structures found in tumour cells acting like antigens have been discovered as a result of continuous progress in malignant disease research over the last 50 years. Those are macromolecules whose presence or change in concentration can indicate genesis or growth of malignant tumours and they are known as tumour markers. They can be highly speci...

By Dragana Puhalo-Sladoje, Dragana Tošović, Slavica Ristić

Uvod. Totalna endoproteza kuka uklanja veliki funkcionalni i estetski invaliditet koji stvara degenerativna bolest kuka. Dobri funkcionalni rezultati ove intervencije zavise kako od hirurškog liječenja tako i od kvalitetno provedene rehabilitacije. Ciljevi rada su korelirati funkcionalni status pacijenata sa koksartrozom u tri vremenska peri...

By Tatjana Nožica-Radulović, Jelena Stanković, Tatjana Bućma, Igor Sladojević

Sve je veći broj istraživanja koja otkrivaju da mnogi lekovi ispoljavaju neželjene efekte na mineralnu gustinu i strukturu koštanog tkiva. Brojne studije su pokazale da neki lekovi mogu biti „štetni za kost” kao što su: glukokortikoidi, hormoni štitaste žlezde, antiepileptici, antidepresivi, aromatični inhibi...

By Vojkan Nestorović, Јulijana Rašić, Snežana Janićijević Hudomal, Mirjana Mirić

Uvod. Histološki gradus (HG), koji označava zrelost tumora, i nuklearni gradus (NG), koji predstavlja nuklearnu morfometriju, važni su prognostički faktori karcinoma dojke. Sa progresijom tumora povezan je i vaskularni endotelijalni faktor rasta (VEGF). Cilj rada je da se korelira stepen diferenciranosti tumora sa izraženošću receptor...

By Zoran Aleksić, Brano Topić, Ivanka Rakita, Predrag Dašić, Marina Vižin, Aleksandar Guzijan, Milka Vještica, Dalibor Grahovac, Zdenka Gojković

Poštovani uredniče, Pročitale smo sa velikim interesovanjem tekst R. Veličković Radovanović i sar. o primeni antihipertenzivne terapije u trudnoći koji je objavljen u časopisu Biomedicinska istraživanja [1]. Pored detaljnog vodiča za lečenje hipertenzije, autori su skrenuli pažnju medicinske javnosti na značaj hipertenzivnih poremećaja u tr...

By Svetlana Krsmanović, Višnja Ležaić

Uvod. Prema podacima iz prakse, u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Foča stari čine visok udio u ukupnom broju posjeta i svih obavljenih usluga. Cilj rada je da se primjenom metoda sveobuhvatne gerijatrijske procjene stekne uvid u zdravstveno stanje gerijatrijske populacije koja gravitira Domu zdravlja Foča i procjene potrebe u oblasti z...

By Jelena Matović, Velimirka Pejović, Maja Račić

Uvod. U radu su prikazani rezultati skrininga hronične bolesti bubrega sprovedenih u Foči i endemskom selu Brodac (Bijeljina). Poređenje dobijenih rezultata urađeno je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktora rizika za bolesti bubrega i učestalost markera bubrežnog oštećenja u zavisnosti od prisutnih faktora rizika. Metode. Skriningom je ob...

By Ljiljana Lukić, Zoran Vasilić, Danijela Trifunović, Milan Gajić, Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Dragana Pavlović, Ljubica Djukanović

Uvod. Inhibitori protonske pumpe (IPP) primenjuju se u terapiji acido peptičkih poremećaja uključujući peptički ulkus, gastroezofagusni reflex, erozivni i neerozivni ezofagitis, Zollinger-Elissonov sindrom, Helicobacter pylori infekcije i profilaksu stres ulkusa. Dobro dokumentovana efikasnost i relativna bezbednost primene, doprineli su značajnom ...

By Dragiša Rašić, Julijana Rašić, Snežana Janićijević Hudomal, Vojkan Nestorović

Okolina, različita struktura porodice, društvene krize i druge nepo¬voljne ekonomske okolnosti bitno utiču na dinamiku života, na ponaša¬nje, stresove i izvore frustracija nekih roditelja. Pokušaji pomoći koji se nude porodici dece sa posebnim potrebama, uglavnom nisu blagovremeni, nisu sistemski i nisu efikasni. Re&sca...

By Jasmina Karić, Iva Miličević, Snežana Medenica