×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Uticaj korišćenja protokola „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ na procenu tegoba i hitnosti pacijenta

By
Slavoljub Živanović ,
Slavoljub Živanović
Suzana Stanković
Suzana Stanković

Abstract

Uvod. Godine 2006. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć (HP) u Beograduje počeo da koristi „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ (Index), uputstvoza rad na telefonskoj centrali 194. Index se sastoji od „start strane“ i 38 grupategoba, stanja i definisanih pitanja koja operater mora da postavi pozivaocuzavisno na koje tegobe ukazuje. Tegobe koje navede operater na telefonskombroju 194 ne slažu se uvek sa onim tegobama na koje se žali pacijent lekaruHP koji je pored njega. Često ne postoji slaganje između procene hitnostioperatera na telefonskoj centrali i lekara uz pacijenta. Cilj rada je bio da seanalizira uticaj Index-a na tačno prepoznavanje tegoba, kao i na broj crvenihpoziva i pravilnu procenu hitnosti stanja pacijenta koju daje operater.Metode. Analiziran je rad jednog lekara na terenu u periodu od 14.05.2003.godine do 17.02.2012. godine u kom su izvršene 6324 intervencije koje supodeljene u tri grupe: pre primene Index-a, neposredno posle uvođenjaIndex-a, kao i tokom njegove kasnije upotrebe.Rezultati. Slaganje tegoba pacijenta koje je registrovao operater i onih koje jeutvrdio lekar bilo je 80% u prvom, 85% u drugom i 90% u trećem periodu ukojima je pregledano po 2108 pacijenata. Broj crveno označenih poziva je poperiodima bio 81, 1015 i 247. Procentualno slaganje procene crvene hitnostioperatera na telefonu 194 sa procenom lekara na terenu povećalo se u drugomperiodu da bi se u trećem periodu praktično vratilo na stanje u prvom periodu.Zaključak. Rastući procenat dobro procenjenih tegoba i crvenih poziva operateradirektna su posledica korišćenja Index-a.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.