×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Autoimunski hepatitis: savremeni stavovi o dijagnostici i lečenju

By
Tamara Alempijević
Tamara Alempijević

Gastroenterology and Hepatology Clinic, Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Autoimunski hepatitis (AIH) je imunološki posredovana progresivna nekroinflamacijajetre, koja se karakteriše hipergamaglobulinemijom, autoantitelimai histološki graničnim hepatitisom. Prvi put je opisan 1950. godine, kada jepokazano da adekvatno lečen AIH ima dobru prognozu, dok u suprotnomvodi u terminalnu insuficijenciju jetre. Bolest prolazi kroz periode remisije iegzarcebacije, a ređe se manifestuje akutnom insuficijencijom jetre. Dijagnozase zasniva na kombinaciji biohemijskih, seroloških i histoloških parametara,kao i isključenju drugih oboljenja jetre.Standardna terapija AIH se sastoji od primene kortikosteroida i azatioprina.Pokazano je da ova terapija ima uspeha kod oko 80% pacijenata. U poslednje vreme se sve više ispituju alternativne terapijske metode kod pacijenatakoji nisu reagovali na standardnu terapiju ili je došlo do razvoja neželjenih efekata. U grupi lekova tzv. „druge linije“ za lečenje AIH su mikofenolatmofetil, ciklosporin, takrolimus i dr.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.