×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Socio – demografske determinante školskog uspjeha

By
Gorica Vuksanović ,
Gorica Vuksanović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ljiljana Rašević ,
Ljiljana Rašević

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Andrijana Pavlović ,
Andrijana Pavlović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ivana Zečević ,
Ivana Zečević

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Olivera Kalajdžić ,
Olivera Kalajdžić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojana Mastilo ,
Bojana Mastilo

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Sladjana Ćalasan ,
Sladjana Ćalasan

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Bojana Vuković
Bojana Vuković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Uspjeh učenika, kao vaspitno-obrazovni fenomen škole, bio je i ostaopredmet interesovanja mnogih naučnika čiji su rezultati istraživanja imaliteorijski i empirijski karakter. To je predmet i ovog rada čiji je cilj ispitivanje ianaliziranje povezanosti socio-demografskih karakteristika učenika i njihovoguspjeha u školi. Metod. U ovom radu koristili smo dvije naučno-istraživačke metode: metodteorijske analize i empirijsko–neeksperimentalni metod. Uzorak istraživanjačini 309 ispitanika (140 dječaka i 169 djevojčica), a u svrhu eksploracije osnovnogproblema i cilja istraživanja korišten je anketni upitnik za učenike. Rezultati. Između djevojčica i dječaka postoji značajna razlika u školskomuspjehu (χ2=18,51, p=0,000) i djevojčice postižu bolji školski uspjeh od dječaka.Postoji značajna razlika u školskom uspjehu između učenika osnovnih isrednjih škola (χ2=13,48, p=0,004). Odličnih i vrlodobrih više je među osnovnoškolcima,dok je među dovoljnim i đacima koji postižu dobar uspjehviše srednjoškolaca. Mjesto stanovanja je značajan izvor razlika u školskomuspjehu (χ2=28,28, p=0,000). Najveći broj odličnih i vrlodobrih učenika je izgrada, dok je među dovoljnim i dobrim najviše učenika iz prigradskih naseljai iz sela. Postoji razlika u školskom uspjehu učenika s obzirom na obrazovanjemajke (χ2=35,93, p=0,000). Bolji školski uspjeh postižu učenici čije majke suzavršile visoku ili višu školu od onih učenika čije majke su završile srednjui osnovnu školu. Ne postoji značajna razlika u školskom uspjehu učenika sobzirom na obrazovanje oca i odnos porodice prema učenju. Zaključak. Pol, škola koju učenik pohađa, mjesto stanovanja i obrazovanjemajke predstavljaju socio-demografske činioce koji su značajno povezani sa školskim uspjehom ispitanih učenika.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.