×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Analiza povezanosti kriminalnog ponašanja sa demografskim, porodičnim i psihosocijalnim faktorima

By
Milan Novaković ,
Milan Novaković

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Novica Petrović ,
Novica Petrović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Aleksandra Salamadić ,
Aleksandra Salamadić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragan Jovanović
Dragan Jovanović
Contact Dragan Jovanović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Dosadašnja istraživanja dokazuju da postoji povezanost između kriminalnogponašanja i godina starosti kriminalaca, kriminaliteta i zloupotrebeakohola i droga u primarnoj porodici kriminalaca, zloupotrebe alkohola idroga samih kriminalaca, patološkog kockanja i ratnih stresova kriminalaca.Cilj rada je da se izvrši analiza povezanosti kriminalnog ponašanja sa godinamastarosti kriminalaca, kriminalitetom i zloupotrebom akohola i droga uprimarnoj porodici kriminalaca, zloupotrebom alkohola i droga, patološkimkockanjem i ratnim stresovima kriminalaca.Metode. Studija je kontrolisana, transverzalna i obuhvata štićenike Kazneno-popravnihzavoda iz Republike Srpske: 60 štićenika koji su počinili ubistvo i 60štićenika koji nisu počinili ubistvo. U svrhu eksploracije osnovnog problemakoristi se upitnik Lista opštih podataka. To je specifično konstruisana skalakoja sadrži 8 pitanja od kojih se 5 pitanja rješava zaokruživanjem DA ili NE,na jedno pitanje se odgovara upisivanjem broja, a ostala dva pitanja sadržepodgrupe određene varijable i zaokruživanjem se određuje pripadnost nekojod podgrupa.Rezultati. Poređenje dvije ispitivane grupe je pokazalo da su ubice bile značajnostarije od neubica (40 godina ubice, 34 godine neubice; p=0,003), a nije biloznačajne razlike u učestalosti alkoholizma u primarnoj porodici ispitanika(15,8% u porodicama ubica, 13,4% neubica), kao ni kriminaliteta (11,4% uporodicama neubica, 8,35% ubica), dok je narkomanija bila prisutna samo ujednoj porodici neubica. Sklonost štićenika kockanju nije se statistički značajnorazlikovala između ispitanika dvije grupe (13,3% ubica,18,35% neubica), apostoji visoko statistički značajna razlika u učestalosti alkoholizma štićenika(68,35% ubica, 36,7% neubica je u potpunoj apstineciji; p=0,001) i narkomanije(0 ubica i 5 neubica: p=0,029). Obje grupe su u visokom procentu bile izloženeratnim stresovima (56,7%).Zaključak. Zlouptoreba alkohola ispitanika i njihovih porodica, izloženostratnim stresovima mogu se povezati sa kriminalnim ponašanjem ispitanika,dok ova povezanost nije uočena između kriminalnog ponašanja i narkomanijeispitanika i njihovih porodica.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.