×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber

By
Mirka Šarović Vukajlović ,
Mirka Šarović Vukajlović

Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Vesna Gajanin ,
Vesna Gajanin

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Zdenka Krivokuća ,
Zdenka Krivokuća

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Igor Sladojević ,
Igor Sladojević

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Tatjana Bućma
Tatjana Bućma

Department of Anatomy, Faculty of Medicine, Banja Luka, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of Banja Luka, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Nucleus ruber zauzima centralni dio retikularne formacije srednjegmozga, od donjeg kraja gornjih kvržica srednjeg mozga do ventralnog talamusa.Vaskularizuju ga grane P1 i P2 segmenta arteriae cerebri posterior, arteriaecommunicans posterior i arteriae choroidea anterior. Ciljevi rada su kvantitativnaanaliza neurona i vaskularne mreže magnocelularnog dijela nucleus ruber-a,kao i ispitivanje uticaja starenja na parametre kvantitativne analize.Metode. Deset srednjih mozgova odraslih lica oba pola je nakon fiksacijeu 10% rastvoru formalina ukalupljeno u parafinu. Zbog lokalizacije magnocelularnogdijela nucleus ruber-a, uzorci srednjih mozgova su presječeni uvisini sredine gornjih kvržica srednjeg mozga i idući kaudalno pravljeni susemiserijski rezovi (1,5,10...50) debljine 4 μm, koji su bojeni Mallory metodom.Pomoću digitalne kamere slikano je intermitentno svako drugo vidno poljepod uvećanjem 400x, a dobijene fotografije su analizirane pomoću programaImageJ, uz korišćenje testnog sistema A 100. Statistička analiza je obavljenauz upotrebu programa SPSS, uz nivo značajnosti razlike od 5%.Rezultati. Prosječne vrijednosti kvantitativnih parametara neurona su iznosile:volumenska gustina 0,018 mm0, površinska gustina 3,56 mm-1 i apsolutnibroj po vidnom polju 35,39. Prosječna volumenska gustina vaskularne mrežemagnocelularnog dijela nucleus ruber-a je 0,014 mm0, površinska gustina 4,19mm-1 i dužinska gustina 90,82 mm-2. Nije postojala korelacija između godinaživota i određivanih kvantitativnih parametara neurona i vaskularne mrežemagnocelularnog dijela nucleus ruber-a.Zaključak. Ispitivani kvantitativni parametri neurona i vaskularne mrežemagnocelularnog dijela nucleus ruber-a se smanjuju sa godinama života, alismanjenje nije statistički značajno.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.