×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 3, No 1 (2012)

All issues
Authors in this issue:

Snežana Medenica, Aleksandra Salamadić, Marija Stojiljković, Olivera Radulović, Slađana Jović, Mirjana Mirić, Slavica Ristić, Vedrana Vidojević, Milena Ražnatović, Dragana Puhalo Sladoje, Veljko Marić, Mirjana Stamenović, Ljiljana Milović, Zoran Terzić, Branko Brmbolić, Miloš Korać, Boban Đorđević, Dragica Terzić, Bogdanka Andrić,

Published: 01.06.2012.

Contents

01.12.2011. Original Scientific Article
Efekat benzodiazepina na kontrakciju preparisane traheje zamorca izazvane histaminom

Uvod. Disajni putevi su biološke strukture koje se šire i skupljaju mijenjajućivolumen pluća i tonus bronha. Gama-amino buterična kiselina (GABA) jeneurotransmiter koji je značajan inhibitor u centralnom nervnom sistemusisara. Benzodiazepini su lijekovi koji imaju direktan bronhodilatatorni efekatna glatku muskulaturu disajnih puteva....

By MIRJANA MIRIĆ, SLAVICA RISTIĆ, VEDRANA VIDOJEVIĆ

01.12.2011. Original Scientific Article
Dijagnostika fokalnih promjena u jetri

Uvod. Patološki procesi u jetri mogu biti difuznog karaktera (zapaljenski,metaboličke bolesti, hematološke bolesti, toksične bolesti) i fokalne (zapaljenske,parazitarne i tumorske). Cilj rada je prikaz fokalnih promjena u jetrinomparenhimu nakon ultrazvučne, laparaskopske i patohistološke dijagnostike.Metode. Retrospektivno-pro...

By ZORAN TERZIĆ, BRANKO BRMBOLIĆ, MILOŠ KORAĆ, BOBAN ĐORĐEVIĆ, DRAGICA TERZIĆ, BOGDANKA ANDRIĆ

01.12.2011. Original Scientific Article
Analiza uticaja socioekonomskih faktora na strukturu ličnosti ubica

Uvod. Ličnost se formira u interakciji nasljeđa i spoljne sredine pa samimtim ovi faktori utiču na formiranje devijantnih i kriminalnih crta ličnosti.Cilj istraživanja je da se ispita uticaj socioekonomskih faktora na strukturuličnosti homicidanata, to jest, onih koji su počinili ubistvo.Metode. Studija je kontrolisana, transverzalna (studija presj...

By SNEŽANA MEDENICA, ALEKSANDRA SALAMADIĆ

01.12.2011. Original Scientific Article
Uticaj profesionalnih štetnosti na invalidnost radnika zaposlenih u rudniku i termoelektrani „Ugljevik“

Uvod. Radnici u svim fazama tehnološkog procesa dobijanja uglja i električneenergije, izloženi su uticaju kompleksnih i specifičnih zahtjeva rada, uz prisustvomnogobrojnih profesionalnih štetnosti, što utiče na radnu sposobnosti nastanak invalidnosti radnika. Cilj ovog rada je utvrditi stepen, vrstu iuzroke invalidnosti radnika...

By

01.12.2011. Original Scientific Article
Učešće medicinskih sestara u rješavanju akutnih komplikacija dijabetesa

Uvod. Akutne komplikacije dijabetesa predstavljaju akutno nastale metaboličkeporemećaje u čijoj osnovi leže ekstremni poremećaji nivoa glukoze u krvi.Cilj ovog istraživanja je da se ispita učestalost pojave akutnih komplikacijakod oboljelih od dijabetesa koje su nastale kao posljedica loše glikoregulacijei analizira obim i sadržaj sestrinsko...

By MIRJANA STAMENOVIĆ, LJILJANA MILOVIĆ

01.12.2011. Original Scientific Article
Korišćenje dijetetskih suplemenata u populaciji studenata medicinskih i nemedicinskih nauka Univerziteta u Nišu (Srbija)

Uvod. Dijetetski suplementi su preparati namenjeni za dopunu normalneishrane i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala i drugihsupstanci sa hranljivim i fiziološkim efektima. Zbog velike upotrebe dijetetskihsuplemenata neophodno je izvršiti edukaciju zdravstvenih radnikau ovoj oblasti, kako bi upotreba dijetetskih suplem...

By MARIJA STOJILJKOVIĆ, OLIVERA RADULOVIĆ, SLAĐANA JOVIĆ

01.12.2011. Original Scientific Article
Efekti primjene hiperbarične oksigenoterapije na koncentraciju glukoze, triglicerida i holesterola u serumu oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa

Uvod. Dosadašnja istraživanja ukazuju da hiperbarična oksigenoterapija(HBOT) može da ispoljava povoljne efekte na parametre glikoregulacije iinflamacije. Cilj ovog istraživanja je da se utvrdi da li primjena hiperbaričneoksigenoterapije utiče na koncentraciju glukoze, triglicerida i holesterola userumu oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa ...

By DRAGANA PUHALO SLADOJE, VELJKO MARIĆ

01.12.2011. Reviews
Uticaj estrogena na pojavu temporomandibularnih disfunkcija

Temporomandibularne disfunkcije (TMD) su grupa kliničkih stanja koja supraćena bolom i poremećajem funkcija orofacijalnog sistema. Nastaju kaoposljedica narušavanja normalnog funkcionisanja i/ili oštećenja strukture,najčešće, temporomandibularnih zglobova i/ili mastikatornih mišića, glavnihkomponenata orofacijalnog siste...

By

01.12.2011. Reviews
Kvalitet života obolelih od psorijaze

Mada ne postoji univerzalna definicija kvaliteta života u vezi sa zdravljem,postignut je konsenzus da je to širok koncept koji uključuje fizičko zdravlje,psihološko stanje i socijalne odnose. Psorijaza je hronično inflamatorno oboljenjepovezano sa socijalnom stigmatizacijom, bolom, nelagodnošću, fizičkiminvaliditetom i psiholo&...

By MILENA RAŽNATOVIĆ

Recent issues

View Archive