×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Korišćenje dijetetskih suplemenata u populaciji studenata medicinskih i nemedicinskih nauka Univerziteta u Nišu (Srbija)

By
Marija Stojiljković ,
Marija Stojiljković
Olivera Radulović ,
Olivera Radulović

Faculty of Medicine, University of Nis, Niš, Serbia

Slađana Jović
Slađana Jović

Faculty of Medicine , University of Nis, Niš, Serbia

Abstract

Uvod. Dijetetski suplementi su preparati namenjeni za dopunu normalneishrane i predstavljaju koncentrovane izvore vitamina, minerala i drugihsupstanci sa hranljivim i fiziološkim efektima. Zbog velike upotrebe dijetetskihsuplemenata neophodno je izvršiti edukaciju zdravstvenih radnikau ovoj oblasti, kako bi upotreba dijetetskih suplemenata postala bezbedna,kontrolisana i racionalna. Cilj rada je da utvrdi učestalost korišćenja dijetetskihsuplemenata kod studenata, kao i razlike u korišćenju dijetetskih suplemenataizmeđu studenata medicinskih i nemedicinskih nauka.Metode. U istraživanju je korišćen originalni upitnik kojim je anketirano 330studenata Univerziteta u Nišu što cini 1,5% celokupne studentske populacijeovog Univerziteta. Uzorak je stratifikovan prema fakultetu, godini studija, ipolu. Od svih upitnika izdvojen je 301 upitnik koji je ispravno popunjen i tiupitnici su dalje analizirani.Rezultati. Od ukupnog broja anketiranih 68,1% koristi dijetetske suplementei to više studenata medicinskih (88,4%) nego nemedicinskih (64,7%) nauka(x2=8,42 p<0,01). Preparati koji se najčešće koriste u ispitivanoj populacijisu: multivitamini (52,8%), kompleks multivitamina i multiminerala (23,9%),biljni suplementi (5%), nutrijensi (4,6%). Nema statistički značajne razlikeizmeđu studenata medicine i studenata ostalih fakulteta. Polovina anketiranihse pridržava deklaracije, bez statistički značajne razlike između studenatamedicinskih i nemedicinskih nauka. Oko 3% studenata je imalo oštećenjezdravlja koje je izazvano dijetetskim suplementima.Zaključak. Veliki broj studenata koristi dijetetske suplemente. Najčešćekorišćeni preparati su multivitamini. Mali broj studenata je imao oštećenjezdravlja, ali zbog mogućih neželjenih efekata potrebno je edukovati studenteu cilju bezbedne i efikasne suplementacije.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.