×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Uticaj profesionalnih štetnosti na invalidnost radnika zaposlenih u rudniku i termoelektrani „Ugljevik“

By
Vinko Djurić
Vinko Djurić
Contact Vinko Djurić

Private Health Facility “Medical” Bijeljina, University of Bijeljina, Bijeljina, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Radnici u svim fazama tehnološkog procesa dobijanja uglja i električneenergije, izloženi su uticaju kompleksnih i specifičnih zahtjeva rada, uz prisustvomnogobrojnih profesionalnih štetnosti, što utiče na radnu sposobnosti nastanak invalidnosti radnika. Cilj ovog rada je utvrditi stepen, vrstu iuzroke invalidnosti radnika, i postojanje statistički značajne razlike izmeđuovih pojava kod radnika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovimarada u odnosu na one koji ne rade na takvim mjestima.Metode. Posmatrani su invalidi rada koji su radili u RiTE Ugljevik u perioduod 1997-2007. godine. Korišćeni su podaci iz „Nalaza ocjene i mišljenja organavještačenja“ Fonda PIO RS. Ispitanici su svrstani u dvije grupe: A - radnicikoji rade na radnim mjestima gdje su posebni uslovi rada i B - radnici kojirade na radnim mjestima gdje nisu posebni uslovi rada. Analiziran je odnosinvalidnosti i godina života, dužine radnog i ekspozicionog staža, grupabolesti koje su bile vodeći uzrok invalidnosti.Rezultati. Nađena je izrazito visoka stopa invalidnosti (12,5%), a radnicina radnim mjestima gdje su prisutni posebni uslovi rada statistički visokoznačajno češće su postajali invalidi. Vodeći uzrok invalidnosti su oboljenjaiz grupe oboljenja mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva, a najčešće jeoboljenje intervertebralnog diskusa lumbo-sakralnog dijela kičmenog stuba.Zaključak. Profesionalne štetnosti na radnim mjestima rudara i radnikatermoelektrane, značajno utiču na incidenciju i prevalenciju invalidnosti kodradnika koji rade na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada, u odnosuna one koji ne rade na takvim mjestima.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.