×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Analiza uticaja socioekonomskih faktora na strukturu ličnosti ubica

By
Snežana Medenica ,
Snežana Medenica

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Aleksandra Salamadić ,
Aleksandra Salamadić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragan Jovanović ,
Dragan Jovanović
Contact Dragan Jovanović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Milan Novaković ,
Milan Novaković

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Novica Petrović
Novica Petrović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Ličnost se formira u interakciji nasljeđa i spoljne sredine pa samimtim ovi faktori utiču na formiranje devijantnih i kriminalnih crta ličnosti.Cilj istraživanja je da se ispita uticaj socioekonomskih faktora na strukturuličnosti homicidanata, to jest, onih koji su počinili ubistvo.Metode. Studija je kontrolisana, transverzalna (studija presjeka). Istraživanjeobuhvata štićenike Kazneno-popravnih zavoda Republike Srpske i Sudskogodjeljenja Klinike za psihijatriju Sokolac. Od njih je formirana grupa od 60štićenika koji su počinili homicid (ubistvo) i kontrolna grupa sa 60 štićenikakoji nisu počinili ubistvo. U svrhu eksploracije osnovnog problema i ciljevaistraživanja koristi se upitnik Lista opštih podataka.Rezultati. Obrazovni nivo štićenika kao i njihovih roditelja je nizak (u visokomprocentu sa nižim nivoima obrazovanja), materijalno stanje porodica štićenikakao i njihovih primarnih porodica je u velikom procentu loše. Stambena situacijaporodica štićenika kao i njihovih primarnih porodica je ispod prosjekaali nije pretjerano loša. Zlostavljanje od strane roditelja je izraženije nego uopštoj populaciji, ispoljavanje agresivnosti prema roditeljima je prisutno umalom broju slučajeva (tendencija prikazivanja u boljem svjetlu). Štićenicisu u velikom procentu neoženjeni, razvedeni ili žive u vanbračnoj zajednici,odnosi u porodicama štićenika su dobri.Zaključak. Osobine ličnosti homicidanata su povezane sa obrazovanjemroditelja, stambenim uslovima primarne porodice, fizičkim kažnjavanjem odstrane roditelja, bračnim stanjem, obrazovanjem homicidanata, materijalnimstatusom porodice homicidanata, stambenim uslovima porodica homicidanata,a nisu bitnije povezane sa fizičkom agresivnošću prema roditeljima iodnosima u porodici štićenika.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.