×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 2, No 2 (2011)

All issues
Authors in this issue:

Radmila Veličković Radovanović, Tatjana Cvetković, Branka Mitić, Nikola Stefanović, Brana Radović, Snežana Kešelj, Bojan Pejović, Biljana Đukić, Sandra Hotić-Lazarević, Sanja Kecman-Prodan, Ljubica Djukanović, Goran Vasić, Goran Mihajlović, Vladimir Jurišić, Verica Ivanović, Aleksandra Žuža, Slavica Ristić, Srebrenka Kusmuk, Ljilja Kozomara,

Published: 01.12.2011.

Contents

01.12.2010. Original Scientific Article
Morfološka i topografska analiza krvnih sudova cisternalnog segmenta vestibulokohlearnog nerva

Uvod. Kompresija nerava od strane krvnih sudova u pontocerebelarnom uglumože uzrokovati funkcionalne promjene ovih nerava. Radikularni, cisternalnidio vestibulokohlearnog nerva (n.VIII) ishranjuju grančice a. cerebelli anteriorinferior (AICA).Metode. Istraživanja su vršena na 40 mozgova odraslih lica, oba pola, dobiod 21 do 78 godina. Po zav...

By

01.12.2010. Original Scientific Article
Uticaj korekcije anemije bolesnika sa hroničnom bubrežnom insuficijencijom na kardiovaskularni sistem

Uvod. Anemija je česta komplikacija hronične bubrežne insuficijencije, anjen glavni uzrok je nedovoljno stvaranje eritropoetina. Anemija predstavljaznačajan faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Cilj rada je bioda se ispita oporavak anemije tokom primjene humanog rekombinovanogeritropoetina kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insufi...

By BRANA RADOVIĆ, SNEŽANA KEŠELJ, BOJAN PEJOVIĆ

01.12.2010. Original Scientific Article
Karakteristike metaboličkog sindroma kod bolesnika liječenih atipičnim antipsihoticima

Uvod. Savremena farmakoterapija šizofrenije udružena je sa čestom pojavommetaboličkog sindroma kao nuspojavom. Cilj našeg istraživanja je pokazatikarakteristike metaboličkog sindroma kod oboljelih od šizofrenije i liječenihatipičnim antipsihoticima tokom 2010. godine u Kliničkom centru IstočnoSarajevu, Bolnice i kliničke službe...

By VERICA IVANOVIĆ, ALEKSANDRA ŽUŽA, SLAVICA RISTIĆ

01.12.2010. Original Scientific Article
Učestalost karcinoma dojke u opštini Prijedor u periodu 2004-2008. godina

Uvod. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i najčešći uzrok smrtnostiu dobi između 45-55 godina. U svijetu se godišnje registruje oko milion novooboljelih.U razvijenim zemljama smrtnost je znatno smanjena i iznosi oko25% zahvaljujući ranoj detekciji i savremenoj terapiji. Cilj rada je da se utvrdiučestalost tumora dojke...

By BILJANA ĐUKIĆ, SANDRA HOTIĆ-LAZAREVIĆ, SANJA KECMAN-PRODAN

01.12.2010. Original Scientific Article
Uticaj odnosa između ljekara i bolesnika na ishode liječenja dijabetesa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Uvod. Analizirati elemente interakcije koji doprinose uspostavljanju kvalitetau komunikaciji između ljekara i bolesnika sa dijabetesom na nivou primarnezdravstvene zaštite. Analizirati uticaj odnosa ljekar - bolesnik na ishodeliječenja dijabetesa.Metode. Studijom je obuhvaćeno osam ljekara i šezdeset bolesnika oboljelihod dijabetes me...

By SREBRENKA KUSMUK, LJILJA KOZOMARA

01.12.2010. Reviews
Racionalno lečenje demencija

Demencija je stečeni poremećaj koji nastaje po završetku razvoja inteligencije.Heterogenost i varijabilnost kliničkih obeležja, kao i histopatoloških nalaza,navela je mnoge autore da pokušaju da koncipiraju vodič koji će poslužiti kakoza lakše postavljanje dijagnoze demencija u odnosu na druge bolesti, tako injeno defini...

By GORAN VASIĆ, GORAN MIHAJLOVIĆ, VLADIMIR JURIŠIĆ

01.12.2010. Reviews
Antihipertenzivna terapija u trudnoći

Postoji opšta saglasnost o neophodnosti hitnog lečenja trudnica sa teškomhipertenzijom, u cilju smanjenja rizika za razvoj akutnih cerebrovaskularnihkomplikacija, eklampsije i smrti. U kontroli teških oblika hipertenzije, intravenskiprimenjen labetalol ili peroralno dat nifedipin su podjednako efikasnii udruženi sa manjim broje...

By RADMILA VELIČKOVIĆ RADOVANOVIĆ, TATJANA CVETKOVIĆ, BRANKA MITIĆ, NIKOLA STEFANOVIĆ

01.12.2010. Reviews
Nefroangioskleroza i ishemijska bolest bubrega - dijagnostički izazov

Nefroangioskleroza je jedan od najčešćih uzroka terminalne insuficijencijebubrega. Ona se može klinički ispoljiti različitim sindromima, ali najčešćeprotiče kao asimptomatska, sporoprogresivna hronična bolest bubrega.Klasični klinički kriterijumi za dijagnozu nefroangioskleroze obuhvatajupozitivnu ličnu i porodičnu anamnezu o hiperten...

By LJUBICA DJUKANOVIĆ

Recent issues

View Archive