×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Uticaj odnosa između ljekara i bolesnika na ishode liječenja dijabetesa u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

By
Srebrenka Kusmuk ,
Srebrenka Kusmuk

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ljilja Kozomara ,
Ljilja Kozomara
Maja Račić
Maja Račić
Contact Maja Račić

Family Medicine Department, Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Analizirati elemente interakcije koji doprinose uspostavljanju kvalitetau komunikaciji između ljekara i bolesnika sa dijabetesom na nivou primarnezdravstvene zaštite. Analizirati uticaj odnosa ljekar - bolesnik na ishodeliječenja dijabetesa.Metode. Studijom je obuhvaćeno osam ljekara i šezdeset bolesnika oboljelihod dijabetes mellitus-a tip 2, izabranih prema specifičnim kriterijumima.Ljekari su podijeljeni u dvije grupe. Eksperimentalnu grupu su činili ljekarisa završenom obukom iz komunikologije. Kontrolnu grupu su činila četiriljekara opšte prakse bez obuke iz medicinske komunikologije. Svaki ljekar jepratio grupu od sedam ili osam bolesnika sa dijabetesom.Interakcija između ljekara i bolesnika je procjenjivana primjenom Bales-oveanalize interakcijskog procesa. Tokom devet mjeseci praćeni su funkcionalniishodi tretmana, vrijednosti glikemije i HbA1c, saradnja i zadovoljstvo bolesnika.Rezultati. Razlike u ponašanja ljekara eksperimentalne i kontrolne grupe subile visoko značajne po svim kategorijama Bales-ove analize. Kontrola vrijednostiglikemije i Hb1Ac je bila bolja kod ispitanika koji su: imali kontrolunad konsultacijom, aktivno učestvovali u liječenju, pokazivali emocije, tražiliinformacije i razmjenjivali mišljenje sa ljekarom. Ispitanici eksperimentalnegrupe su imali statistički značajna poboljšanja funkcionalnih parametara imanje funkcionalnih ograničenja nakon devet mjeseci, te su bili statističkiznačajno zadovoljniji njegom i karakteristikama ljekara.Zaključak. Dobra komunikacija sa bolesnikom značajno utiče na poboljšanjeishoda liječenja bolesnika sa dijabetesom. Praktikovanje modela njege usmjereneka bolesniku dovodi do potpunije razmjene informacija između bolesnika iljekara, veće zdravstvene aktivnosti i odgovornosti bolesnika, te uspostavljanjaefikasnije saradnje i zadovoljstva bolesnika. Obuku iz medicinske komunikologijetreba sprovoditi na svim nivoima studija medicine.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.