×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Uticaj profesionalnih štetnosti na traumatizam radnika „Rudnika i termoelektrane Ugljevik”

By
Vinko Đurić
Vinko Đurić

Abstract

Uvod. Profesionalne štetnosti porijeklom iz procesa proizvodnje, uslova radnesredine i zahtjeva rada, mogu uticati na povređivanje radnika na radu. Cilj rada je bio da se utvrdi stopa traumatizma, uzroci i izvori povređivanja, kao i dase provjeri da li postoje statistički značajne razlike u incidenciji i prevalencijitraumatizma na radnim mjestima sa posebnim uslovima rada u odnosu naone koji ne rade na takvim mjestima. Metode. Analizirane su povrede na radu od 1997–2007. godine, a korišćeni supodaci iz zdravstvenih kartona opšte medicine i ,,prijava nesreće na poslu“.Ispitanici su svrstani u dvije grupe: radnici koji rade na radnim mjestimagdje su prisutni posebni uslovi rada i radnici koji rade na radnim mjestima gdje nisu prisutni posebni uslovi rada, te su posmatrani po godinama života,dužini radnog i ekspozicionog staža, mjestu, uzroku i izvoru povrede, tetežini povrede. Rezultati. U posmatranom periodu 26,0 % zaposlenih je povrijeđeno. Indeksfrekvencije povređivanja na radnim mjestima gdje su posebni uslovi rada2,9 puta je veći od indeksa povređivanja gdje nisu posebni uslovi rada.Najznačajniji izvori povreda su „mašine za rad i obradu”, a najčešći uzrok povreda je „nedostatak opšte kontrole nad radom”. Radnici na radnimmjestima gdje su prisutni posebni uslovi rada statistički značajno su se češćepovređivali od ispitanika koji su radili na radnim mjestima gdje nisu prisutniposebni uslovi rada. Zaključak. Kod radnika koji su radili na radnim mjestima sa posebnim uslovimarada su statistički značajno veće stope incidencije i prevalencije traumatizma,što dokazuje nesumnjiv uticaj profesionalnih štetnosti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.