×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Reviews

Racionalno lečenje demencija

By
Goran Vasić ,
Goran Vasić
Goran Mihajlović ,
Goran Mihajlović

Faculty of Medicine , University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia

Vladimir Jurišić ,
Vladimir Jurišić

Faculty of Medicine , University of Kragujevac, Kragujevac, Serbia

Snežana Medenica
Snežana Medenica

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Demencija je stečeni poremećaj koji nastaje po završetku razvoja inteligencije.Heterogenost i varijabilnost kliničkih obeležja, kao i histopatoloških nalaza,navela je mnoge autore da pokušaju da koncipiraju vodič koji će poslužiti kakoza lakše postavljanje dijagnoze demencija u odnosu na druge bolesti, tako injeno definisanje na diferencijalno dijagnostičkom polju samih demencija.Pri kliničkom pregledu bolesnika sa demencijom treba tražiti tzv. skrivenesimptome, tj. one simptome kojih sam bolesnik nije svestan. Za procenukognitivnog oštećenja–što je osnovni elemenat kliničke slike–u svakodnevnojkliničkoj praksi vrlo su korisni kratki, orijentacioni testovi, kao što je MMSE(Mini Mental State). Dobru linearnost sa stepenom kognitivne deterioracijepokazuju i drugi testovi za dijagnozu i diferencijaciju koji su dizajnirani zabolesnike sa demencijom u sklopu neuropsihološkog testiranja. Nakon togase sprovode ciljane biohemijske analize i niz pretraga korišćenjem određenihtehnika za vizuelizaciju strukturnih promena na moždanim strukturama. Terapijskestrategije se oslanjaju na tri stuba: simptomatsku terapiju bez modifikacijepatološkog procesa i progresije bolesti; specifičnu etiopatogenetsku terapijukoja je usmerena na centralne patogenetske mehanizme bolesti i preventivnuterapiju koja bi trebalo da utiče na pojavu bolesti.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.