×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Karakteristike metaboličkog sindroma kod bolesnika liječenih atipičnim antipsihoticima

By
Verica Ivanović ,
Verica Ivanović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Aleksandra Žuža ,
Aleksandra Žuža

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Slavica Ristić ,
Slavica Ristić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Snežana Medenica ,
Snežana Medenica
Contact Snežana Medenica

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Djordje Božović ,
Djordje Božović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Slavica Ristić
Slavica Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Savremena farmakoterapija šizofrenije udružena je sa čestom pojavommetaboličkog sindroma kao nuspojavom. Cilj našeg istraživanja je pokazatikarakteristike metaboličkog sindroma kod oboljelih od šizofrenije i liječenihatipičnim antipsihoticima tokom 2010. godine u Kliničkom centru IstočnoSarajevu, Bolnice i kliničke službe Foča.Metode. U ispitivanje smo uključili 48 ispitanika oba pola, koji su se javilina pregled psihijatra tokom 2010. godine u Klinički centar Istočno Sarajevo,Bolnice i kliničke službe Foča. Dijagnoza šizofrenije je postavljena od stranepsihijatra, primjenom ICD-10 klasifikacije mentalnih poremećaja i poremećajaponašanja. Prilikom prvog kontrolnog pregleda ispitanicima su određivanivrijednost glikemije natašte, triglicerida i HDL holesterola u serumu, vrijednostarterijskog pritiska, obim struka i BMI.Rezultati. Kod većine pacijenata bila su prisutna tri, dakle najmanji broj kriterijumaza postavljanje dijagnoze metaboličkog sindroma, a to su bili, najčešće,povećan obim struka i povećana koncentracija triglicerida u serumu. Kodispitanika kod kojih je postojala arterijska hipertenzija, ona je bila dominantnodijastolnog tipa.Zaključak. O metaboličkom sindromu kao nuspojavi primjene antipsihotikatreba voditi računa zbog veće učestalosti kardiovaskularnih bolesti i smrti,kao i diabetes mellitus-a tip 2 koji su povezani sa metaboličkim sindromom.U terapiju metaboličkog sindroma potrebno je uvesti specifične lijekove (antihipertenzivi,antilipemici, peroralni antidijabetici i sl.) koji smanjuju rizikod kardiovaskularnih bolesti i smrtnosti u cilju normalizovanja vrijednostivisokog krvnog pritiska, povišenog šećera i dr.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.