×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Učestalost karcinoma dojke u opštini Prijedor u periodu 2004-2008. godina

By
Biljana Đukić ,
Biljana Đukić
Sandra Hotić-Lazarević ,
Sandra Hotić-Lazarević

University clinical center of Republika Srpska, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

Sanja Kecman-Prodan
Sanja Kecman-Prodan

Abstract

Uvod. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i najčešći uzrok smrtnostiu dobi između 45-55 godina. U svijetu se godišnje registruje oko milion novooboljelih.U razvijenim zemljama smrtnost je znatno smanjena i iznosi oko25% zahvaljujući ranoj detekciji i savremenoj terapiji. Cilj rada je da se utvrdiučestalost tumora dojke u opštini Prijedor u periodu od 2004-2008. godine.Metode. Svi podaci su prikupljeni u Higijensko-epidemiološkoj službi Domazdravlja Prijedor u periodu 2004-2008. godine. Svim oboljelim je utvrđenadob, pol i godina oboljevanja.Rezultati. U navedenom periodu oboljelo je 90 bolesnika, u znatno većempostotku žene u odnosu na muškarce. Najveći broj oboljelih žena je u starosnojdobi od 50-59 godina. U 2004. godini utvrđen je najveći broj oboljelih -24,7%, nešto manji u 2005. godini - 23,5% , a najmanji u 2007. godini - 10,1%. Uodnosu na zanimanje, najviše su oboljele žene iz kategorije domaćica (48,3%),a najmanje zaposlene žene sa višom i visokom stručnom spremom (4,4%). Useoskim područjima je registrovano oboljenje kod 34 žene ili 38,2%, dok jeveći procenat zabilježen u gradskom području 62,9%.Zaključak. Procenat oboljevanja od tumora dojke je visok. Žene oboljevaju uznatno većem procentu u odnosu na muškarce. Najveći broj oboljelih je registrovanu 2004. godini. Žene iz kategorije domaćica, kao i žene iz gradskogpodručja su oboljele u većem procentu.Ključne riječi: karcinom dojke, incidenca,

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.