×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

Postoji opšta saglasnost o neophodnosti hitnog lečenja trudnica sa teškomhipertenzijom, u cilju smanjenja rizika za razvoj akutnih cerebrovaskularnihkomplikacija, eklampsije i smrti. U kontroli teških oblika hipertenzije, intravenskiprimenjen labetalol ili peroralno dat nifedipin su podjednako efikasnii udruženi sa manjim broje...

By Radmila Veličković Radovanović, Tatjana Cvetković, Branka Mitić, Nikola Stefanović

Uvod. Anemija je česta komplikacija hronične bubrežne insuficijencije, anjen glavni uzrok je nedovoljno stvaranje eritropoetina. Anemija predstavljaznačajan faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Cilj rada je bioda se ispita oporavak anemije tokom primjene humanog rekombinovanogeritropoetina kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insufi...

By Brana Radović, Snežana Kešelj, Bojan Pejović

Uvod. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i najčešći uzrok smrtnostiu dobi između 45-55 godina. U svijetu se godišnje registruje oko milion novooboljelih.U razvijenim zemljama smrtnost je znatno smanjena i iznosi oko25% zahvaljujući ranoj detekciji i savremenoj terapiji. Cilj rada je da se utvrdiučestalost tumora dojke...

By Biljana Đukić, Sandra Hotić-Lazarević, Sanja Kecman-Prodan

Nefroangioskleroza je jedan od najčešćih uzroka terminalne insuficijencijebubrega. Ona se može klinički ispoljiti različitim sindromima, ali najčešćeprotiče kao asimptomatska, sporoprogresivna hronična bolest bubrega.Klasični klinički kriterijumi za dijagnozu nefroangioskleroze obuhvatajupozitivnu ličnu i porodičnu anamnezu o hiperten...

By Ljubica Djukanović

28.06.2011. Original Scientific Articles
Depresija kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama

Uvod. Depresija je česta među bolesnicima koji boluju od hroničnih bolesti,ali su podaci o prevalenci depresije kod bolesnika liječenih dijalizama kontraverzni.Skrining depresije kod bolesnika liječenih hemodijalizama u Centruza hemodijalizu u Šamcu urađen je sa ciljem da se utvrdi učestalost depresijei komorbiditeta u ovoj populaciji i proc...

By Nenad Petković, Sanja Simić-Ogrizović, Siniša Ristić

Dopamin je jedan od ključnih neurotransmitera u mozgu čiji poremećaj funkcijedovodi do brojnih neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. Parkinsonova bolestpredstavlja prototip poremećaja motorike, ponašanja i pamćenja u čijoj osnovise nalazi poremećaj funkcije dopamina. Antiparkinsona terapija dovodi doznačajnog poboljšanja mo...

By Novica Petrović, Vekoslav Mitrović, Igor Petrović, Sanja Marić, Ksenija Bulatović

Uvod. Oralno zdravlje je neraskidivi dio cjelokupnog zdravlja. Stanje uposlijeratnom periodu, neadekvatna ishrana i zanemarena briga o oralnomzdravlju, odrazila se na zdravlje usta i zuba djece na ovim područjima. Ciljistraživanja je da se procijeni uticaj promocije oralnog zdravlja primjenompreventivnih mjera i zdravstvenim prosvjećivanjem na sman...

By Bojana Davidović, Svjetlana Janković, Dragan Ivanović, Tanja Ivanović, Zoran Vulićević, Mirjana Ivanović, Dejan Bokonjić

Uvod. Ovaj članak istražuje sličnosti i razlike između posttraumatskog stresnog poremećaja (PTSP) i trajnih promjena ličnosti nakon katastrofičnog iskustva (TPL). TPL je dijagnostička kategorija uključena u Međunarodnu klasifikaciju bolesti - 10. revizija (MKB-10). PTSP i TPL opisani su u dva kompleta MKB-10 kriterijuma, dijagnostičkim kriterijumim...

By Milan Stojaković, Bogdan Stojaković

28.06.2011. Original Scientific Articles
Luksacija kao komplikacija artroplastike kuka

Uvod. Luksacija je jedna od najznačajnijih komplikacija nakon aloartroplastikekuka. Cilj ove studije je analiza učestalosti luksacija nakon aloartroplastike kuka. Metode. Analizirani su pacijenti hospitalizovani na ortopedskom odsjeku Kliničkog centra Istočno Sarajevo, Bolnice Foča u periodu od 1999. do 2007.godine. Rezultati. Tokom ovog perioda im...

By Maksim Kovačević, Milivoje Dostić, Veljko Marić, Rade Miletić, Dražan Erić, Nenad Lalović, Dalibor Potpara, Helena Marić, Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Sanja Marić, Radmil Marić

Tokom poslednjih decenija širom sveta se dramatično povećavao broj bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega [1]. U SAD se broj ovih bolesnika udvostručio u periodu od 1991. do 2004. godine [2]. Sličan porast broja bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega zabeležen je i u zemljama Evropske unije [3], a jo&s...

By Ljubica Djukanović