×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Original Scientific Articles

Sveobuhvatna gerijatrijska procjena pacijenata u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Foča

By
Jelena Matović ,
Jelena Matović
Velimirka Pejović ,
Velimirka Pejović
Maja Račić
Maja Račić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Prema podacima iz prakse, u ambulantama porodične medicine Doma zdravlja Foča stari čine visok udio u ukupnom broju posjeta i svih obavljenih usluga. Cilj rada je da se primjenom metoda sveobuhvatne gerijatrijske procjene stekne uvid u zdravstveno stanje gerijatrijske populacije koja gravitira Domu zdravlja Foča i procjene potrebe u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite. Metode. Ispitivanje je sprovedeno kao prospektivna, analitička studija koja je obuhvatila 300 pacijenata starosti 70 i više godina. Ispitanike su odabrali timovi V i VII porodične medicine DZ Foča i područne ambulante Miljevina. Studija je izvedena u periodu od 01.01.2012. do 25.05.2012, u kom su pacijenti anketirani i njihovi zdravstveni kartoni analizirani. Rezultati. Većina ispitanika je živjela u gradu pa im je pomoć ljekara porodične medicine bila dostupna, što nije bio slučaj za samo 28 ispitanika iz seoskih naselja. Većina ispitanika je živjela u porodici i imala redovna primanja. Ispitivanje funkcionalne sposobnosti pomoću Katz-ove i Lawton-ove skale je pokazalo da više od dvije trećine ispitanika ne zahtjeva pomoć pri obavljanju osnovnih potreba i test „Ustani i idi“ izvršava za manje od 10 sekundi. Kognitivne funkcije su značajno bolje kod muškaraca nego kod žena, kao i onih mlađih od 80 u odnosu na one preko 80 godina. Sklonost depresiji registrovana je kod 10% ispitanika i bila je češća od anksioznosti. Zaključak. Zdravstveni problemi starih osoba su kompleksni, multifaktorijalni, isprepleteni i često jatrogeni, te se strategija pristupa gerijatrijskim pacijentima mora razlikovati od iste kod mlađih osoba. Sveobuhvatna gerijatrijska procjena vulnerabilnih i hronično oboljelih pacijenata može poboljšati njihovu njegu i kliničke ishode.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.