×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Poređenje rezultata skrininga hronične bolesti bubrega u neendemskom i endemskom naselju

By
Ljiljana Lukić ,
Ljiljana Lukić
Zoran Vasilić ,
Zoran Vasilić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Danijela Trifunović ,
Danijela Trifunović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Milan Gajić ,
Milan Gajić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Marijana Kovačević ,
Marijana Kovačević
Contact Marijana Kovačević

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Siniša Ristić ,
Siniša Ristić

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Zlatko Maksimović ,
Zlatko Maksimović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Slobodan Marić ,
Slobodan Marić

Health Center Bijeljina, University of Bijeljina ,Bijeljina ,Bosnia and Herzegovina

Dragana Pavlović ,
Dragana Pavlović

Faculty of Medicine Foča, University of East Sarajevo ,Lukavica ,Bosnia and Herzegovina

Ljubica Djukanović
Ljubica Djukanović

Faculty of Medicine, University of Belgrade ,Belgrade ,Serbia

Abstract

Uvod. U radu su prikazani rezultati skrininga hronične bolesti bubrega sprovedenih u Foči i endemskom selu Brodac (Bijeljina). Poređenje dobijenih rezultata urađeno je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktora rizika za bolesti bubrega i učestalost markera bubrežnog oštećenja u zavisnosti od prisutnih faktora rizika. Metode. Skriningom je obuhvaćeno 449 osoba iz Foče (180 muškaraca, starosti 56,5±17,9 godina) i 402 osobe iz Broca (182 muškaraca, starosti 50,6±16,6 godina). Od svih ispitanika su anketom dobijeni osnovni podaci, lična i porodična anamneza i podaci o faktorima rizika za bolesti bubrega. Svima je izmjeren krvni pritisak i urađen pregled urina test trakama. Rezultati. Faktori rizika za hroničnu bolest bubrega bili su značajno češće zastupljeni u grupi ispitanika iz Foče u odnosu na one iz Broca: hipertenzija – 52,3% vs. 36,6%; dijabetes – 12,7% vs. 8,4%; broj osoba starijih od 60 godina u ispitivanoj grupi – 47,4% vs. 33,3%; korišćenje analgetika – 28,3% vs. 21,7% i pozitivna lična anamneza o prethodnoj bolesti bubrega – 21,8% vs. 9,8%. Porodična opterećenost endemskom nefropatijom zabilježena je samo kod bolesnika iz Broca (21,9%). Proteinurija (4,2% vs. 4,3%) i glikozurija (2,4% vs. 1,7%) su bile podjednako učestale kod ispitanika iz Foče i Broca, dok je hematurija (7,3% vs. 1,2%; p=0,0001) bila češća kod stanovnika Foče. Mnogi od ispitanika su imali više od jednog faktora rizika, a učestalost proteinurije se značajno povećavala sa brojem faktora rizika. Zaključak. Visoka opterećenost faktorima rizika za hroničnu bolest bubrega otkrivena je u obje ispitivane grupe ali značajno više kod ispitanika iz Foče. Više od jednog faktora rizika imalo je 71,2% ispitnika, a učestalost proteinurije se značajno povećavala sa povećanjem broja faktora rizika.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.