×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

Uvod. Anemija je česta komplikacija hronične bubrežne insuficijencije, anjen glavni uzrok je nedovoljno stvaranje eritropoetina. Anemija predstavljaznačajan faktor rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti. Cilj rada je bioda se ispita oporavak anemije tokom primjene humanog rekombinovanogeritropoetina kod bolesnika sa hroničnom bubrežnom insufi...

By Brana Radović, Snežana Kešelj, Bojan Pejović

Uvod. Rak dojke je najčešći maligni tumor kod žena i najčešći uzrok smrtnostiu dobi između 45-55 godina. U svijetu se godišnje registruje oko milion novooboljelih.U razvijenim zemljama smrtnost je znatno smanjena i iznosi oko25% zahvaljujući ranoj detekciji i savremenoj terapiji. Cilj rada je da se utvrdiučestalost tumora dojke...

By Biljana Đukić, Sandra Hotić-Lazarević, Sanja Kecman-Prodan

Nefroangioskleroza je jedan od najčešćih uzroka terminalne insuficijencijebubrega. Ona se može klinički ispoljiti različitim sindromima, ali najčešćeprotiče kao asimptomatska, sporoprogresivna hronična bolest bubrega.Klasični klinički kriterijumi za dijagnozu nefroangioskleroze obuhvatajupozitivnu ličnu i porodičnu anamnezu o hiperten...

By Ljubica Djukanović

Demencija je stečeni poremećaj koji nastaje po završetku razvoja inteligencije.Heterogenost i varijabilnost kliničkih obeležja, kao i histopatoloških nalaza,navela je mnoge autore da pokušaju da koncipiraju vodič koji će poslužiti kakoza lakše postavljanje dijagnoze demencija u odnosu na druge bolesti, tako injeno defini...

By Goran Vasić, Goran Mihajlović, Vladimir Jurišić, Snežana Medenica

Uvod. Profesionalne štetnosti porijeklom iz procesa proizvodnje, uslova radnesredine i zahtjeva rada, mogu uticati na povređivanje radnika na radu. Cilj rada je bio da se utvrdi stopa traumatizma, uzroci i izvori povređivanja, kao i dase provjeri da li postoje statistički značajne razlike u incidenciji i prevalencijitraumatizma na radnim mje...

By Vinko Đurić

Uvod. Hepatitis C virus (HCV) je jedan od glavnih uzročnika hroničnog hepatitisa,ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma (HCC). Savremena terapijahroničnog hepatitisa C (HHC) podrazumeva primenu pegilovanog interferonaalfa 2a ili 2b (PEG IFN-α2a ili PEG IFN-α2b) i ribavirina (RBV). Cilj rada je da seproceni efikasnost HCV terapije i f...

By Milena Božić, Ksenija Bojović, Miljana Đonić-Nenezić, Ivana Milošević, Sonja Žerjav

Uvod. Savremena farmakoterapija šizofrenije udružena je sa čestom pojavommetaboličkog sindroma kao nuspojavom. Cilj našeg istraživanja je pokazatikarakteristike metaboličkog sindroma kod oboljelih od šizofrenije i liječenihatipičnim antipsihoticima tokom 2010. godine u Kliničkom centru IstočnoSarajevu, Bolnice i kliničke službe...

By Verica Ivanović, Aleksandra Žuža, Slavica Ristić, Snežana Medenica, Djordje Božović, Slavica Ristić

Uvod. Analizirati elemente interakcije koji doprinose uspostavljanju kvalitetau komunikaciji između ljekara i bolesnika sa dijabetesom na nivou primarnezdravstvene zaštite. Analizirati uticaj odnosa ljekar - bolesnik na ishodeliječenja dijabetesa.Metode. Studijom je obuhvaćeno osam ljekara i šezdeset bolesnika oboljelihod dijabetes me...

By Srebrenka Kusmuk, Ljilja Kozomara, Maja Račić

28.06.2011. Original Scientific Articles
Luksacija kao komplikacija artroplastike kuka

Uvod. Luksacija je jedna od najznačajnijih komplikacija nakon aloartroplastikekuka. Cilj ove studije je analiza učestalosti luksacija nakon aloartroplastike kuka. Metode. Analizirani su pacijenti hospitalizovani na ortopedskom odsjeku Kliničkog centra Istočno Sarajevo, Bolnice Foča u periodu od 1999. do 2007.godine. Rezultati. Tokom ovog perioda im...

By Maksim Kovačević, Milivoje Dostić, Veljko Marić, Rade Miletić, Dražan Erić, Nenad Lalović, Dalibor Potpara, Helena Marić, Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Sanja Marić, Radmil Marić

Tokom poslednjih decenija širom sveta se dramatično povećavao broj bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega [1]. U SAD se broj ovih bolesnika udvostručio u periodu od 1991. do 2004. godine [2]. Sličan porast broja bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega zabeležen je i u zemljama Evropske unije [3], a jo&s...

By Ljubica Djukanović