×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

More Filters

Contents

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović

Uvod. Stvaranje oroantralne komunikacije može da se desi prilikom vađenjabilo kog bočnog zuba gornje vilice, mada u preko 50% slučajeva nastajeposlije vađenja gornjih prvih molara. Cilj rada je da se pokaže kako se osammjeseci nakon vađenja zuba i uspostavljanja oroantralne komunikacije možeuspješno hirurški odstraniti patološk...

By Bojan Kujundžić, Ranko Golijanin, Helena Marić, Lado Davidović, Veljko Marić

Uvod. Nekarijesne cervikalne lezije su gubitak tvrdog zubnog tkiva na vratuzuba, najčešće lokalizovan na vestibularnoj površini. Ovakav gubitak mineralizovanezubne strukture može biti uzrokovan različitim etiološkim faktorima,a može dovesti do neugodne preosjetljivosti, bolnih senzacija, patološkihpromjena u pulpi i kona...

By Aleksandra Žuža, Jelena Krunić, Smiljka Cicmil, Nikola Stojanović, Đorđe Božović

Introduction. Cardiovascular diseases are the leading cause of death in haemodialysis patients. The aim of this paper is to identify risk factors and development mechanisms for cardiovascular diseases, and emphasize the significance of their timely treatment.Methods. Expert surveys and clinical studies dealing with the etiopathogenesis, diagnosis a...

By Dejan Petrović, Vladimir Miloradović, Mileta Poskurica, Biljana Stojimirović

28.06.2011. Original Scientific Articles
Depresija kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama

Uvod. Depresija je česta među bolesnicima koji boluju od hroničnih bolesti,ali su podaci o prevalenci depresije kod bolesnika liječenih dijalizama kontraverzni.Skrining depresije kod bolesnika liječenih hemodijalizama u Centruza hemodijalizu u Šamcu urađen je sa ciljem da se utvrdi učestalost depresijei komorbiditeta u ovoj populaciji i proc...

By Nenad Petković, Sanja Simić-Ogrizović, Siniša Ristić

Uvod. Savremena farmakoterapija šizofrenije udružena je sa čestom pojavommetaboličkog sindroma kao nuspojavom. Cilj našeg istraživanja je pokazatikarakteristike metaboličkog sindroma kod oboljelih od šizofrenije i liječenihatipičnim antipsihoticima tokom 2010. godine u Kliničkom centru IstočnoSarajevu, Bolnice i kliničke službe...

By Verica Ivanović, Aleksandra Žuža, Slavica Ristić, Snežana Medenica, Djordje Božović, Slavica Ristić

Uvod. Analizirati elemente interakcije koji doprinose uspostavljanju kvalitetau komunikaciji između ljekara i bolesnika sa dijabetesom na nivou primarnezdravstvene zaštite. Analizirati uticaj odnosa ljekar - bolesnik na ishodeliječenja dijabetesa.Metode. Studijom je obuhvaćeno osam ljekara i šezdeset bolesnika oboljelihod dijabetes me...

By Srebrenka Kusmuk, Ljilja Kozomara, Maja Račić

Dopamin je jedan od ključnih neurotransmitera u mozgu čiji poremećaj funkcijedovodi do brojnih neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. Parkinsonova bolestpredstavlja prototip poremećaja motorike, ponašanja i pamćenja u čijoj osnovise nalazi poremećaj funkcije dopamina. Antiparkinsona terapija dovodi doznačajnog poboljšanja mo...

By Novica Petrović, Vekoslav Mitrović, Igor Petrović, Sanja Marić, Ksenija Bulatović

Uvod. Kompresija nerava od strane krvnih sudova u pontocerebelarnom uglumože uzrokovati funkcionalne promjene ovih nerava. Radikularni, cisternalnidio vestibulokohlearnog nerva (n.VIII) ishranjuju grančice a. cerebelli anteriorinferior (AICA).Metode. Istraživanja su vršena na 40 mozgova odraslih lica, oba pola, dobiod 21 do 78 godina. Po zav...

By Tatjana Bućma, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Vesna Gajanin

Uvod. Oralno zdravlje je neraskidivi dio cjelokupnog zdravlja. Stanje uposlijeratnom periodu, neadekvatna ishrana i zanemarena briga o oralnomzdravlju, odrazila se na zdravlje usta i zuba djece na ovim područjima. Ciljistraživanja je da se procijeni uticaj promocije oralnog zdravlja primjenompreventivnih mjera i zdravstvenim prosvjećivanjem na sman...

By Bojana Davidović, Svjetlana Janković, Dragan Ivanović, Tanja Ivanović, Zoran Vulićević, Mirjana Ivanović, Dejan Bokonjić