×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Vol 6, No 2 (2015)

All issues
Authors in this issue:

Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović, Milan Novaković, Novica Petrović, Aleksandra Salamadić, Dragan Jovanović, Slavoljub Živanović, Suzana Stanković, Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković, Gorica Vuksanović, Ljiljana Rašević, Andrijana Pavlović, Ivana Zečević, Olivera Kalajdžić, Bojana Mastilo, Sladjana Ćalasan, Bojana Vuković, Ljubica Djukanović, Tamara Alempijević, Sanja Vukadinović Stojanović, Goran Spasojević, Zlatan Stojanović, Brankica Galić, Snježana Šipka, Jadranka Pešević-Pajčin, Žani Banjanin, Ivana Jovanović, Gorica Vuksanović, Snežana Medenica, Aleksandra Salamadić,

Published: 17.12.2015.

Contents

28.12.2015. Original Scientific Article
Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber

Uvod. Nucleus ruber zauzima centralni dio retikularne formacije srednjegmozga, od donjeg kraja gornjih kvržica srednjeg mozga do ventralnog talamusa.Vaskularizuju ga grane P1 i P2 segmenta arteriae cerebri posterior, arteriaecommunicans posterior i arteriae choroidea anterior. Ciljevi rada su kvantitativnaanaliza neurona i vaskularne mreže magnocel...

By MIRKA ŠAROVIĆ VUKAJLOVIĆ, VESNA GAJANIN, ZDENKA KRIVOKUĆA, IGOR SLADOJEVIĆ, TATJANA BUĆMA

01.12.2015. Original Scientific Article
Analiza kognitivnog deficita u subakutnoj fazi insulta: korelacija sa anatomskom lokalizacijom lezije

Uvod. Prema radovima pojedinih autora 10% bolesnika razvija demencijunakon prvog insulta, a u slučaju ponovljenog insulta 30% bolesnika. Cilj ovograda je da se ispita zavisnost intenziteta kognitivnog deficita i morfo-anatomskelokalizacije lezije kod bolesnika u subakutnom stadijumu insulta.Metode. Istraživanje je obuhvatilo 118 osoba oboljelih od ...

By SANJA VUKADINOVIĆ STOJANOVIĆ, GORAN SPASOJEVIĆ, ZLATAN STOJANOVIĆ

28.12.2015. Original Scientific Article
Primjena cistatina C u određivanju jačine glomerularne filtracije kod oboljelih od tipa 2 dijabetes melitusa

Uvod. Funkcija bubrega se u praksi najčešće procjenjuje izračunavanjem jačine glomerularne filtracije (JGF) na osnovu koncentracije kreatinina u serumu. Primjena relativno novijeg parametra, cistatina C pokazala se pouzdanom iosjetljivom u procjeni bubrežne funkcije. Cilj rada je bio da se kod oboljelihod dijabetes melitusa (DM) tipa 2 odred...

By IVONA RISOVIĆ, SNJEŽANA POPOVIĆ-PEJIČIĆ, VLASTIMIR VLATKOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Faktori rizika za nastanak raka grlića materice

Uvod. Premaligne i maligne promjene grlića materice mogu biti udružene sarazličitim faktorima rizika. Cilj rada je bio da se analiziraju faktori rizika zanastanak raka grlića materice, utvrdi prisutnost humanog papiloma virusa(HPV) kod ispitanica sa patološkim Papanikolau (Papa) nalazom i analizirakorelacija između citoloških, kolposk...

By BRANKICA GALIĆ, SNJEŽANA ŠIPKA, JADRANKA PEŠEVIĆ-PAJČIN, ŽANI BANJANIN

28.12.2015. Original Scientific Article
Analiza povezanosti kriminalnog ponašanja sa demografskim, porodičnim i psihosocijalnim faktorima

Uvod. Dosadašnja istraživanja dokazuju da postoji povezanost između kriminalnogponašanja i godina starosti kriminalaca, kriminaliteta i zloupotrebeakohola i droga u primarnoj porodici kriminalaca, zloupotrebe alkohola idroga samih kriminalaca, patološkog kockanja i ratnih stresova kriminalaca.Cilj rada je da se izvrši an...

By MILAN NOVAKOVIĆ, NOVICA PETROVIĆ, ALEKSANDRA SALAMADIĆ, DRAGAN JOVANOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article
Odnos između intenziteta ispoljavanja depresivnosti i hipohondričnosti sa samoefikasnošću adolescenata

Uvod. Rad je usmjeren na potpunije sagledavanje strukture patološko konativnihfaktora i njihove međusobne interakcije, kao i interakcije sa kognitivnimaspektom. Cilj istraživanja je ispitivanje odnosa i intenziteta ispoljavanjaodređenih patoloških konativnih faktora (depresivnosti i hipohondričnosti)u zavisnosti od nivoa ispoljavanja ...

By IVANA JOVANOVIĆ, GORICA VUKSANOVIĆ, SNEŽANA MEDENICA, ALEKSANDRA SALAMADIĆ

28.06.2015. Original Scientific Article
Uticaj korišćenja protokola „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ na procenu tegoba i hitnosti pacijenta

Uvod. Godine 2006. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć (HP) u Beograduje počeo da koristi „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ (Index), uputstvoza rad na telefonskoj centrali 194. Index se sastoji od „start strane“ i 38 grupategoba, stanja i definisanih pitanja koja operater mora da postavi pozivaocuzavisno na koje tegobe uka...

By SLAVOLJUB ŽIVANOVIĆ, SUZANA STANKOVIĆ

25.06.2016. Original Scientific Article
Socio – demografske determinante školskog uspjeha

Uvod. Uspjeh učenika, kao vaspitno-obrazovni fenomen škole, bio je i ostaopredmet interesovanja mnogih naučnika čiji su rezultati istraživanja imaliteorijski i empirijski karakter. To je predmet i ovog rada čiji je cilj ispitivanje ianaliziranje povezanosti socio-demografskih karakteristika učenika i njihovoguspjeha u školi. Metod. U ...

By GORICA VUKSANOVIĆ, LJILJANA RAŠEVIĆ, ANDRIJANA PAVLOVIĆ, IVANA ZEČEVIĆ, OLIVERA KALAJDŽIĆ, BOJANA MASTILO, SLADJANA ĆALASAN, BOJANA VUKOVIĆ

28.12.2015. Reviews
Rekurentne infekcije mokraćnih puteva: antimikrobna i imunoaktivna profilaksa

Infekcije mokraćnih puteva su najčešće bakterijske vanbolničke infekcije odkojih češće oboljevaju žene, а оko 20% do 35% žena nakon prve ima ponovnu infekciju mokraćnih puteva. Rekurentnom infekcijom mokraćnih puteva sesmatra infekcija koje se ponavljala najmanje tri puta u prethodnoj godini. Faktori rizika za rekurentne infekcije mok...

By LJUBICA DJUKANOVIĆ

28.12.2015. Reviews
Autoimunski hepatitis: savremeni stavovi o dijagnostici i lečenju

Autoimunski hepatitis (AIH) je imunološki posredovana progresivna nekroinflamacijajetre, koja se karakteriše hipergamaglobulinemijom, autoantitelimai histološki graničnim hepatitisom. Prvi put je opisan 1950. godine, kada jepokazano da adekvatno lečen AIH ima dobru prognozu, dok u suprotnomvodi u terminalnu insuficijenciju jetr...

By TAMARA ALEMPIJEVIĆ

Recent issues

View Archive