×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 6, No 2 (2015)

All issues
Authors in this issue:

Vesna Gajanin, Zdenka Krivokuća, Igor Sladojević, Tatjana Bućma, Mirka Šarović Vukajlović, Milan Novaković, Novica Petrović, Aleksandra Salamadić, Slavoljub Živanović, Suzana Stanković, Gorica Vuksanović, Ljiljana Rašević, Andrijana Pavlović, Ivana Zečević, Tamara Alempijević, Sanja Vukadinović Stojanović, Goran Spasojević, Brankica Gajić, Snježana Šipka, Ivana Jovanović,

Published: 17.12.2015.

Contents

01.12.2015. Original Scientific Article Advances
Kvantitativna analiza magnocelularnog dijela nucleus ruber-a

Uvod. Nucleus ruber zauzima centralni dio retikularne formacije srednjegmozga, od donjeg kraja gornjih kvržica srednjeg mozga do ventralnog talamusa.Vaskularizuju ga grane P1 i P2 segmenta arteriae cerebri posterior, arteriaecommunicans posterior i arteriae choroidea anterior. Ciljevi rada su kvantitativnaanaliza neurona i vaskularne mreže magnocel...

By MIRKA ŠAROVIĆ VUKAJLOVIĆ, VESNA GAJANIN, ZDENKA KRIVOKUĆA, IGOR SLADOJEVIĆ, TATJANA BUĆMA

01.12.2015. Original Scientific Article Advances
Analiza kognitivnog deficita u subakutnoj fazi insulta: korelacija sa anatomskom lokalizacijom lezije

Uvod. Prema radovima pojedinih autora 10% bolesnika razvija demencijunakon prvog insulta, a u slučaju ponovljenog insulta 30% bolesnika. Cilj ovograda je da se ispita zavisnost intenziteta kognitivnog deficita i morfo-anatomskelokalizacije lezije kod bolesnika u subakutnom stadijumu insulta.Metode. Istraživanje je obuhvatilo 118 osoba oboljelih od ...

By SANJA VUKADINOVIĆ STOJANOVIĆ, GORAN SPASOJEVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article Advances
Faktori rizika za nastanak raka grlića materice

Uvod. Premaligne i maligne promjene grlića materice mogu biti udružene sarazličitim faktorima rizika. Cilj rada je bio da se analiziraju faktori rizika zanastanak raka grlića materice, utvrdi prisutnost humanog papiloma virusa(HPV) kod ispitanica sa patološkim Papanikolau (Papa) nalazom i analizirakorelacija između citoloških, kolposk...

By BRANKICA GAJIĆ, SNJEŽANA ŠIPKA

01.12.2015. Original Scientific Article Advances
Analiza povezanosti kriminalnog ponašanja sa demografskim, porodičnim i psihosocijalnim faktorima

Uvod. Dosadašnja istraživanja dokazuju da postoji povezanost između kriminalnogponašanja i godina starosti kriminalaca, kriminaliteta i zloupotrebeakohola i droga u primarnoj porodici kriminalaca, zloupotrebe alkohola idroga samih kriminalaca, patološkog kockanja i ratnih stresova kriminalaca.Cilj rada je da se izvrši an...

By MILAN NOVAKOVIĆ, NOVICA PETROVIĆ, ALEKSANDRA SALAMADIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article Advances
Odnos između intenziteta ispoljavanja depresivnosti i hipohondričnosti sa samoefikasnošću adolescenata

Uvod. Rad je usmjeren na potpunije sagledavanje strukture patološko konativnihfaktora i njihove međusobne interakcije, kao i interakcije sa kognitivnimaspektom. Cilj istraživanja je ispitivanje odnosa i intenziteta ispoljavanjaodređenih patoloških konativnih faktora (depresivnosti i hipohondričnosti)u zavisnosti od nivoa ispoljavanja ...

By IVANA JOVANOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article Advances
Uticaj korišćenja protokola „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ na procenu tegoba i hitnosti pacijenta

Uvod. Godine 2006. Gradski zavod za hitnu medicinsku pomoć (HP) u Beograduje počeo da koristi „Indeks urgentnog zbrinjavanja“ (Index), uputstvoza rad na telefonskoj centrali 194. Index se sastoji od „start strane“ i 38 grupategoba, stanja i definisanih pitanja koja operater mora da postavi pozivaocuzavisno na koje tegobe uka...

By SLAVOLJUB ŽIVANOVIĆ, SUZANA STANKOVIĆ

01.12.2015. Original Scientific Article Advances
Socio – demografske determinante školskog uspjeha

Uvod. Uspjeh učenika, kao vaspitno-obrazovni fenomen škole, bio je i ostaopredmet interesovanja mnogih naučnika čiji su rezultati istraživanja imaliteorijski i empirijski karakter. To je predmet i ovog rada čiji je cilj ispitivanje ianaliziranje povezanosti socio-demografskih karakteristika učenika i njihovoguspjeha u školi. Metod. U ...

By GORICA VUKSANOVIĆ, LJILJANA RAŠEVIĆ, ANDRIJANA PAVLOVIĆ, IVANA ZEČEVIĆ

01.12.2015. Reviews Advances
Rekurentne infekcije mokraćnih puteva: antimikrobna i imunoaktivna profilaksa

Infekcije mokraćnih puteva su najčešće bakterijske vanbolničke infekcije odkojih češće oboljevaju žene, а оko 20% do 35% žena nakon prve ima ponovnuinfekciju mokraćnih puteva. Rekurentnom infekcijom mokraćnih puteva sesmatra infekcija koje se ponavljala najmanje tri puta u prethodnoj godini.Faktori rizika za rekurentne infekcije mokra...

By

01.12.2015. Reviews Advances
Autoimunski hepatitis: savremeni stavovi o dijagnostici i lečenju

Autoimunski hepatitis (AIH) je imunološki posredovana progresivna nekroinflamacijajetre, koja se karakteriše hipergamaglobulinemijom, autoantitelimai histološki graničnim hepatitisom. Prvi put je opisan 1950. godine, kada jepokazano da adekvatno lečen AIH ima dobru prognozu, dok u suprotnomvodi u terminalnu insuficijenciju jetr...

By TAMARA ALEMPIJEVIĆ

Recent issues

View Archive