×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Odnos između intenziteta ispoljavanja depresivnosti i hipohondričnosti sa samoefikasnošću adolescenata

By
Ivana Jovanović ,
Ivana Jovanović

Abstract

Uvod. Rad je usmjeren na potpunije sagledavanje strukture patološko konativnihfaktora i njihove međusobne interakcije, kao i interakcije sa kognitivnimaspektom. Cilj istraživanja je ispitivanje odnosa i intenziteta ispoljavanjaodređenih patoloških konativnih faktora (depresivnosti i hipohondričnosti)u zavisnosti od nivoa ispoljavanja samoefikasnosti kod adolescenata.Metode. Korištene metode u istraživanju su: metoda teorijske analize i servejmetoda. Podaci su prikupljeni: objektivnim upitnicima (pseudo-upitnici),skalom patoloških konativnih faktora, skalom opšte samoefikasnosti, upitnikomza ispitivanje socijalno demografskih obilježja (pol, uzrast, školskiuspjeh i vladanje). Uzorak je činilo 140 učenika starosti od 15 do 18 godina.Rezultati. Analizom rezultata utvrđena je najprije distribucija intenzitetaispoljavanja depresivnosti i hipohondričnosti adolescenata, zatim je sagledanapriroda odnosa zavisne i nezavisne varijable, kao i odnos sa socijalno-demografskim obilježjima. Najveći broj adolescenata 48 (34%) ispoljavanizak intenzitet depresivnosti, 51 (36,4%) adolescent ispoljava umjeren nivohipohondričnosti. Statistička značajnost nije potvrđena u odnosu depresivnostii hipohondričnosti sa samoefikasnošću adolescenata. Od socijalno-demografskihobilježja (školski uspjeh, vladanje, pol) statistička značajnost potvrđenaje u odnosu između pola i depresivnosti adolescenata. Učenice su sklonijeispoljavanju depresivnih simptoma u adolescenciji. Razlike u ispoljavanjuhipohondričnosti u zavisnosti od socijalno-demografskih obilježja (školskiuspjeh, vladanje, pol) nisu statistički značajne.Zaključak. Najveći broj adolescenata ispoljava nizak i umjeren intenzitetispoljavanja depresivnosti i hipohondričnosti. Od socijalno-demografskihobilježja (školski uspjeh, školsko vladanje i pol) potvrđena je statističkaznačajnost u odnosu pola i intenziteta ispoljavanja depresivnosti. Ostalasocijalno-demografska obilježja nisu determinante koje značajno utiču naintenzitet ispoljavanja depresivnosti i hipohondričnosti adolescenata.

Keywords

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.