×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA 2011; 2(1):27-32 UDK: 616.61-008.64-036.21 Originalni rad Da li su opravdani sistematski pregledi stanovnika u žarištima endemske nefropatije?

By
Siniša Ristić ,
Siniša Ristić

Department of Physiology, Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Veljko Marić ,
Veljko Marić

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Ljiljana Lukić ,
Ljiljana Lukić
Zlatko Maksimović ,
Zlatko Maksimović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Slobodan Marić ,
Slobodan Marić
Marijana Kovačević ,
Marijana Kovačević
Danijela Trifunović ,
Danijela Trifunović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Dragana Pavlović ,
Dragana Pavlović

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Srđan Mijatović ,
Srđan Mijatović
Ljubica Đukanović
Ljubica Đukanović

Faculty of Medicine, Belgrade, Serbia, University of Belgrade, Belgrade, Serbia

Abstract

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Metod. Skriningom je obuhvaćeno 1216 osoba, 554 muškog pola, starosti 51,9± 17,1 godina. Ispitivanje se sastojalo od ankete, mjerenja krvnog pritiska ipregleda urina test trakom kojom se određuje prisustvo proteina, krvi, leukocitai glukoze.Rezultati. Kod 53% ispitanih osoba otkriven je bar jedan od četiri faktora rizikaza hroničnu bolest bubrega: 36% ispitanika je bilo starije od 60 godina, 34% jeimalo hipertenziju, 17% pozitivnu porodičnu anamnezu o endemskoj nefropatiji(EN), a 10% dijabetes. Proteinurija je otkrivena kod 68 (5,6%) ispitanika,hematurija kod 111 (9,1%), leukociturija kod 220 (18,1%), a glikozurija kod38 (3,1%). Učestalost proteinurije i/ili hematurije, kao dva glavna markerabolesti bubrega, varirala je u zavisnosti od prisutnih faktora rizika. Kod osobasa pozitivnom porodičnom anamnezom za EN bila je 10,2%, kod bolesnikasa hipertenzijom 15,6%, sa dijabetesom 12%, a kod onih koji su bili preko 60godina 29,4%. Mnogi od ispitanika su imali više od jednog faktora rizika, štoje uzrokovalo i učestaliju pojavu patološkog nalaza u urinu.Zaključak. Zbog visoke prevalence faktora rizika za hroničnu bolest bubregau žarištima EN, neophodno je da se redovno sprovode studije skrininga.Tokom ispitivanja otkrivenih bolesnika, posebnu pažnju bi trebalo posvetitidiferencijalnoj dijagnozi između endemske, hipertenzivne i dijabetesne nefropatije.Traganje za pouzdanim biomarkerima za diferencijalnu dijagnozuovih hroničnih bolesti bubrega je jedan od važnih zadataka daljih istraživanja.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.