×
Home Current Archive Editorial board
News Contact
Issue image

Vol 2, No 1 (2011)

All issues
Authors in this issue:

Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović, Bojan Kujundžić, Ranko Golijanin, Helena Marić, Lado Davidović,

Published: 30.06.2011.

Contents

01.12.2010. Original Scientific Article
BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA 2011; 2(1):27-32 UDK: 616.61-008.64-036.21 Originalni rad Da li su opravdani sistematski pregledi stanovnika u žarištima endemske nefropatije?

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By SINIŠA RISTIĆ, VELJKO MARIĆ, LJILJANA LUKIĆ, ZLATKO MAKSIMOVIĆ, SLOBODAN MARIĆ, MARIJANA KOVAČEVIĆ, DANIJELA TRIFUNOVIĆ, DRAGANA PAVLOVIĆ, SRĐAN MIJATOVIĆ, LJUBICA ĐUKANOVIĆ

01.12.2010. Case Reports
Uspješno zatvaranje oroantralne komunikacije modifikovanom operacijom Caldwell - Lüc

Uvod. Stvaranje oroantralne komunikacije može da se desi prilikom vađenjabilo kog bočnog zuba gornje vilice, mada u preko 50% slučajeva nastajeposlije vađenja gornjih prvih molara. Cilj rada je da se pokaže kako se osammjeseci nakon vađenja zuba i uspostavljanja oroantralne komunikacije možeuspješno hirurški odstraniti patološk...

By BOJAN KUJUNDŽIĆ, RANKO GOLIJANIN, HELENA MARIĆ, LADO DAVIDOVIĆ

Recent issues

View Archive