×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

25.06.2015. Reviews
Magnetna rezonanca dojke

Karcinom dojke je najčešći maligni tumor u ženskoj populaciji. Mamografijai ultrazvuk su osnovni vizuelizacioni modaliteti za dijagnostiku karcinomadojke, a istraživanja su pokazala da magnetna rezonanca ima veću osjetljivostu njegovoj detekciji u odnosu na njih. Magnetna rezonanca dojke je uključenau dijagnostički algoritam karcinoma dojke,...

By Siniša Ristić, Sandra Joković, Mirjana Ćuk

Uvod. Uvođenje ultrazvuka u dijagnostiku razvojnog poremećaja kuka(RPK) osamdesetih godina prošlog vijeka doprinijelo je njegovom ranomotkrivanju, a time i liječenju ovog poremećaja. Klinički pregled se pokazaonedovoljnim za uspješno liječenje. RPK je češći kod djevojčica, a različitoje zastupljen i regionalno. Na nastanak RPK ...

By Marinko Domuzin, Aleksandar Jakovljević, Predrag Grubor, Darko Jović, Milorad Maran, Milan Grubor, Milić Lazić

Uvod. U radu su prikazani rezultati skrininga hronične bolesti bubrega sprovedenih u Foči i endemskom selu Brodac (Bijeljina). Poređenje dobijenih rezultata urađeno je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktora rizika za bolesti bubrega i učestalost markera bubrežnog oštećenja u zavisnosti od prisutnih faktora rizika. Metode. Skriningom je ob...

By Ljiljana Lukić, Zoran Vasilić, Danijela Trifunović, Milan Gajić, Marijana Kovačević, Siniša Ristić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Dragana Pavlović, Ljubica Djukanović

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović

28.06.2011. Original Scientific Article
Depresija kod bolesnika liječenih redovnim hemodijalizama

Uvod. Depresija je česta među bolesnicima koji boluju od hroničnih bolesti,ali su podaci o prevalenci depresije kod bolesnika liječenih dijalizama kontraverzni.Skrining depresije kod bolesnika liječenih hemodijalizama u Centruza hemodijalizu u Šamcu urađen je sa ciljem da se utvrdi učestalost depresijei komorbiditeta u ovoj populaciji i proc...

By Nenad Petković, Sanja Simić-Ogrizović, Siniša Ristić

Tokom poslednjih decenija širom sveta se dramatično povećavao broj bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega [1]. U SAD se broj ovih bolesnika udvostručio u periodu od 1991. do 2004. godine [2]. Sličan porast broja bolesnika koji se leče metodama za zamenu funkcije bubrega zabeležen je i u zemljama Evropske unije [3], a jo&s...

By Ljubica Djukanović