×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Faktori rizika za kardiovaskularne bolesti i ishod reperfuzione terapije nakon infarkta miokarda sa ST elevacijom

By
Srdjan Lozo
Srdjan Lozo

Faculty of Medicine, Foca, The Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina, University of East Sarajevo, Lukavica, Bosnia and Herzegovina

Abstract

Uvod. Faktori rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti (KVB) mogu se
podijeliti na nepromjenljive i promjenljive. Osnovni oblik terapije akutnog
infarkta sa ST elevacijom (STEMI) je reperfuziona terapija. Nema dovoljno
podataka da li prethodni faktori rizika utiču na uspjeh reperfuzione terapije.
Procjena uspješnosti reperfuzione terapije se može lako izvršiti određivanjem
stepena rezolucije ST segmenta. Cilj rada je bio da utvrdi povezanost pojedinih
faktora rizika za nastanak kardiovaskularnih bolesti i stepena rezolucije ST
segmenta poslije primjene reperfuzionih procedura nakon STEMI.
Metode. U studiju je uključeno 156 bolesnika, od kojih su 134 liječena primar-
nom perkutanom koronarnom intervencijom (PPCI), a 22 bolesnika fibrin-
olitičkom terapijom. Bolesnicima su prilikom prijema uzimani standardni
anamnestički podaci sa osvrtom na prisustvo prethodnih faktora rizika. Na
osnovu nalaza standardnog 12-kanalnog EKG registrovanog pri prijemu
bolesnika i EKG poslije 90 ± 15 min nakon završetka reprefuzione terapije
određivan je stepen rezolucije ST segmenta po metodologiji Schrodera i sar.
Pacijenti su podijeljeni u 3 grupe prema veličini rezolucije ST segmenta:
kompletna rezolucija ST segmenta (>70%); parcijalna rezolucija ST segmenta
(30-70%); bez rezolucije ST segtmenta (<30%).
Rezultati. Nije utvrđena statistički značajna razlika u učestalosti većine kar-
diovaskularnih faktora rizika među podgrupama bolesnika sa kompletnom,
parcijalnom i bez rezolucije ST segmenta (pol: p=0,452; porodična predispo-
zicija: p=0,849; hiperlipidemija: p=0,92; pušenje: p=0,651; prethodni infarkt:
p=0,603; diabetes mellitus tip 2: p=0,147). Značajna razlika u učestalosti među
grupama postoji za hipertenziju (p=0,041).
Zaključak. Prisustvo hipertenzije kao faktora rizika za nastanak KVB utiče
na stepen rezolucije ST segmenta poslije primijenjene reperfuzione terapije
nakon STEMI, odnosno na uspješnost ove terapije.

Citation

Authors retain copyright. This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. Creative Commons License

Article metrics

Google scholar: See link

The statements, opinions and data contained in the journal are solely those of the individual authors and contributors and not of the publisher and the editor(s). We stay neutral with regard to jurisdictional claims in published maps and institutional affiliations.