×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Introduction. Hospital-acquired infections (HAIs) are a global public health problem. Surveillance has been widely accepted as the primary tool in the control of HAI. It assumes systematic collection, analysis and interpretation of HAI data, as well as providing feedback information for personnel in health caresettings. Prevalence study is a fast, ...

By Slavenka Janković, Biljana Mijović, Janja Bojanić, Nina Rodić Vukmir

Background. Crimean Congo hemorrhagic fever (CCHF) is an acute, viral, natural, focal zoonosis, which is under natural conditions transferred to man by the bite of certain species of ticks. There is also inter-human transmission of infection. A clinical picture is characterized by temperature and severehemorrhages of different localization and diff...

By Radoslav Katanić, Nataša Katanić, Dijana Mirić, Bojana Kisić, Dragica Odalović, Andrijana Odalović, Bojana Kisić

Sve je veći broj istraživanja koja otkrivaju da mnogi lekovi ispoljavaju neželjene efekte na mineralnu gustinu i strukturu koštanog tkiva. Brojne studije su pokazale da neki lekovi mogu biti „štetni za kost” kao što su: glukokortikoidi, hormoni štitaste žlezde, antiepileptici, antidepresivi, aromatični inhibi...

By Vojkan Nestorović, Јulijana Rašić, Snežana Janićijević Hudomal, Mirjana Mirić

Uvod. Inhibitori protonske pumpe (IPP) primenjuju se u terapiji acido peptičkih poremećaja uključujući peptički ulkus, gastroezofagusni reflex, erozivni i neerozivni ezofagitis, Zollinger-Elissonov sindrom, Helicobacter pylori infekcije i profilaksu stres ulkusa. Dobro dokumentovana efikasnost i relativna bezbednost primene, doprineli su značajnom ...

By Dragiša Rašić, Julijana Rašić, Snežana Janićijević Hudomal, Vojkan Nestorović

01.12.2011. Educational article
Autorstvo/koautorstvo/lažno autorstvo

Autorstvo je od najvećeg značaja za evaluaciju rada naučnika. Kako je savremenanauka multidisciplinarna i multiprofesionalna, jedan naučni članakje rezultat rada više saradnika, pa se u listi (ko)autora pojavljuje sve većibroj osoba. Iz te činjenice pojavljuje se novi pojam u istoriji nauke – lažnoautorstvo, t.j., pripisivanje autorstv...

By Ljiljana Vučković-Dekić

Uvod. Disajni putevi su biološke strukture koje se šire i skupljaju mijenjajućivolumen pluća i tonus bronha. Gama-amino buterična kiselina (GABA) jeneurotransmiter koji je značajan inhibitor u centralnom nervnom sistemusisara. Benzodiazepini su lijekovi koji imaju direktan bronhodilatatorni efekatna glatku muskulaturu disajnih puteva....

By Mirjana Mirić, Slavica Ristić, Vedrana Vidojević, Bojan Joksimović, Biljana Mijović, Vladimir Turuntaš

01.12.2011. Original Scientific Article
Dijagnostika fokalnih promjena u jetri

Uvod. Patološki procesi u jetri mogu biti difuznog karaktera (zapaljenski,metaboličke bolesti, hematološke bolesti, toksične bolesti) i fokalne (zapaljenske,parazitarne i tumorske). Cilj rada je prikaz fokalnih promjena u jetrinomparenhimu nakon ultrazvučne, laparaskopske i patohistološke dijagnostike.Metode. Retrospektivno-pro...

By Zoran Terzić, Branko Brmbolić, Miloš Korać, Boban Đorđević, Dragica Terzić, Bogdanka Andrić, Siniša Ristić

Uvod. U endemskim selima Donje i Gornje Crnjelovo urađeni su sistematskipregledi odraslih stanovnika u proljeće 2009. i 2010. godine. Analiza rezultataprikazana u ovom radu urađena je sa ciljem da se utvrdi učestalost faktorarizika za nastanak bolesti bubrega i učestalost osoba sa markerima bolestibubrega u zavisnosti od prisutnih faktora rizika.Me...

By Siniša Ristić, Veljko Marić, Ljiljana Lukić, Zlatko Maksimović, Slobodan Marić, Marijana Kovačević, Danijela Trifunović, Dragana Pavlović, Srđan Mijatović, Ljubica Đukanović

Dopamin je jedan od ključnih neurotransmitera u mozgu čiji poremećaj funkcijedovodi do brojnih neuroloških i psihijatrijskih poremećaja. Parkinsonova bolestpredstavlja prototip poremećaja motorike, ponašanja i pamćenja u čijoj osnovise nalazi poremećaj funkcije dopamina. Antiparkinsona terapija dovodi doznačajnog poboljšanja mo...

By Novica Petrović, Vekoslav Mitrović, Igor Petrović, Sanja Marić, Ksenija Bulatović

Uvod. Oralno zdravlje je neraskidivi dio cjelokupnog zdravlja. Stanje uposlijeratnom periodu, neadekvatna ishrana i zanemarena briga o oralnomzdravlju, odrazila se na zdravlje usta i zuba djece na ovim područjima. Ciljistraživanja je da se procijeni uticaj promocije oralnog zdravlja primjenompreventivnih mjera i zdravstvenim prosvjećivanjem na sman...

By Bojana Davidović, Svjetlana Janković, Dragan Ivanović, Tanja Ivanović, Zoran Vulićević, Mirjana Ivanović, Dejan Bokonjić