×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Hepatitis C virus (HCV) je jedan od glavnih uzročnika hroničnog hepatitisa,ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma (HCC). Savremena terapijahroničnog hepatitisa C (HHC) podrazumeva primenu pegilovanog interferonaalfa 2a ili 2b (PEG IFN-α2a ili PEG IFN-α2b) i ribavirina (RBV). Cilj rada je da seproceni efikasnost HCV terapije i f...

By Milena Božić, Ksenija Bojović, Miljana Đonić-Nenezić, Ivana Milošević, Sonja Žerjav