×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Uvod. Arterijska hipertenzija predstavlja globalni zdravstveni problem ipovezana je sa nizom faktora rizika. Godinama je poznato da je česta kodgojaznih i kod bolesnika sa dijabetesom. Cilj istraživanja je bio ispitati uticajšestomjesečne dijetoterapije na koncentraciju lipida i glukoze u serumu kodgojaznih bolesnika sa hipetrenzijom liječen...

By Milena Todorović, Marina Ćuković, Vladimir Marković, Zdenka Gojković

Uvod. Funkcija bubrega se u praksi najčešće procjenjuje izračunavanjem jačine glomerularne filtracije (JGF) na osnovu koncentracije kreatinina u serumu. Primjena relativno novijeg parametra, cistatina C pokazala se pouzdanom iosjetljivom u procjeni bubrežne funkcije. Cilj rada je bio da se kod oboljelihod dijabetes melitusa (DM) tipa 2 odred...

By Ivona Risović, Snježana Popović-Pejičić, Vlastimir Vlatković