×
Home Current Archive Editorial board
News Contact

Archive

Contents

Poštovani uredniče, Pročitale smo sa velikim interesovanjem tekst R. Veličković Radovanović i sar. o primeni antihipertenzivne terapije u trudnoći koji je objavljen u časopisu Biomedicinska istraživanja [1]. Pored detaljnog vodiča za lečenje hipertenzije, autori su skrenuli pažnju medicinske javnosti na značaj hipertenzivnih poremećaja u tr...

By Svetlana Krsmanović, Višnja Ležaić

Uvod. Hepatitis C virus (HCV) je jedan od glavnih uzročnika hroničnog hepatitisa,ciroze jetre i hepatocelularnog karcinoma (HCC). Savremena terapijahroničnog hepatitisa C (HHC) podrazumeva primenu pegilovanog interferonaalfa 2a ili 2b (PEG IFN-α2a ili PEG IFN-α2b) i ribavirina (RBV). Cilj rada je da seproceni efikasnost HCV terapije i f...

By Milena Božić, Ksenija Bojović, Miljana Đonić-Nenezić, Ivana Milošević, Sonja Žerjav

Holistic approach to the nature of human beings shows the view of the man as a unique and indivisible whole and not as a collection of organs that are not interconnected. This means the integrity of the biological, psychological and social nature of the man and that just means the psychosomatic approach to the disease. More and more studies indicat...

By Snežana Medenica, Milan Stojaković, Bogdan Zrnić, Goran Vasić, Verica Prodanović, Helena Marić