BIOMEDICINSKA ISTRAŽIVANJA

Godište 9, broj 1, jun 2018.

ORIGINALNI NAUČNI RADOVI
 
Intruzija mliječnih i stalnih zuba: uzroci, kliničke karakteristike i ishod

Milica Šipovac, Jelena Galović, Ljubica Pavlović Trifunović, Mirjana Perin, Bojan Petrović

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):1-7 doi:10.7251/BII1801001S

Kompletan tekst PDF

 

Imunohistohemijski markeri: karcinoembrionalni antigen, p53, Ki 67 i proliferišući nuklearni antigen kao prognostički
faktori karcinoma kolona i rektuma

Siniša Maksimović, Branislava Jakovljević, Zdenka Gojković, Zlatko Maksimović

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):8-15 doi: 10.7251/BII1801008M

Kompletan tekst PDF

 

Učestalost komponenti metaboličkog sindroma kod bolesnika sa ishemijskom bolesti srca

Žana Pećanac, Kosana Stanetić, Ljubomir Šormaz

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):16-26 doi:10.7251/BII1801016P

Kompletan tekst PDF

 

Oksidativni stres i drugi faktori rizika dijabetesne nefropatije u tipu 2 dijabetes melitusa

Snežana Mališ, Ana Savić Radojević, Marijana Kovačević, Olivera Čančar,
Dragana Pavlović, Ljubica Đukanović

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):27-36 doi:10.7251/BII1801027M

Kompletan tekst PDF

 

Efekat upotrebe insulinske pumpe sa opcijom prekida rada u slučaju hipoglikemije na metaboličku kontrolu djece sa
tipom 1 dijabetes melitusa

Gordana Bukara-Radujković, Vesna Miljković

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):37-45 doi:10.7251/BII1801037B

Kompletan tekst PDF

 

Faktori povezani sa gubitkom prohodnosti arteriovenske fistule za hemodijalizu

Zlatko Maksimović, Nebojša Tasić, Siniša Maksimović, Nikola Gavrić

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):46-55 doi:10.7251/BII1801046M

Kompletan tekst PDF

 

Rezultati bakterijske analize namirnica i briseva radnih površina u objektima za proizvodnju i promet namirnica na
području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde

Medina Bičo, Erna Dardagan

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):56-63 doi:10.7251/BII1801056B

Kompletan tekst PDF

 

Korelacija između stresogenih faktora radnog mjesta i sociodemografskih karakteristika zaposlenih u primarnoj i
sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti na području Doboja

Dragana Božić

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):64-74 doi:10.7251/BII1801064B

Kompletan tekst PDF

 

Pušačke navike zdravstvenih radnika u porodičnoj medicini u Republici Srpskoj

Slađana Šiljak, Jelena Niškanović, Marin Kvaternik

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):75-82 doi:10.7251/BII1801075S

Kompletan tekst PDF

 

 

PREGLEDNI RADOVI

 

Značaj neoadjuvantnog pristupa u lečenju lokalno uznapredovalog karcinoma rektuma

Ljiljana Vasić

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):83-91 doi:10.7251/BII1801083V

Kompletan tekst PDF

 

Karakteristike urinarnih infekcija u djece do 7 godina

Biljana Milinković, Dejan Bokonjić, Bojan N. Joksimović, Vojo Kulić, Veselinka Šupić

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):92-102 doi:10.7251/BII1801092M

Kompletan tekst PDF

 

Efikasnost fizikalne terapije kod bolesnika lečenih redovnim hemodijalizama

Radojica V. Stolić, Branko Mihailović, Ivana R. Matijašević, Maša D. Jakšić

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):103-111 doi:10.7251/BII1801103S

Kompletan tekst PDF

 

 

AKTUELNE TEME

 

Gerijatrija: prema profesionalnim i edukacionim standardima

Mirko Petrović

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):112-116 doi:10.7251/BII1801112P

Kompletan tekst PDF

 

Gerijatrija u Srbiji danas

Mladen Davidović, Milan Ivanović

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):117-121 doi:10.7251/BII1801117D

Kompletan tekst PDF

 

 

EDUKATIVNI ČLANAK

 

Koraci u sprovođenju kvalitativne studije

Biljana Mijović, Maja Račić, Milena Dubravac Tanasković, Slobodan Stanić, Janja Bojanić

Biomedicinska istraživanja 2018; 9(1):122-131 doi:10.7251/BII1801122M

Kompletan tekst PDF