UREĐIVAČKA POLITIKA

 

Uređivačka politika časopisa Biomedicinska istraživanja  usklađena je sa savjetima i preporukama Committee of Publication Ethics (COPE). Podnošenje rukopisa časopisu Biomedicinska istraživanja podrazumjeva da su svi autori pročitali i složili se sa sadržajem njegove uređivačke politike i da je  rukopis pripremljen uz poštovanje te politike.

 

Proces recenzije

Prispjeli rukopisi podliježu internoj i eksternoj recenziji. Sve rukopise prvo procjenjuje jedan od urednika i ako oni po svom sadržaju odgovaraju naučnim oblastima časopisa, šalje ih recenzentima. Rad procjenjuju najmanje dva nezavisna recenzenta, koji su stručnjaci iz oblasti iz koje je rad, a recenzija je dvostruko slijepa. Ukoliko recenzenti predlože izmjene i dopune teksta, kopije recenzija se dostavljaju autorima s molbom da razmotre primjedbe, urade potrebne izmjene i odgovore na primjedbe recenzenata. Ako autor dostavi izmijenjen i dopunjen rukopis prema primjedbama recenzenata, urednik ga može poslati recenzentima radi ponovne procjene. Konačnu odluku o prihvatanju rada za štampu donosi glavni i odgovorni urednik.

 

Autorstvo

Sve osobe koje su navedene kao autori rada treba da se kvalifikuju za autorstvo. Neophodno je da svaki autor učestvuje dovoljno u radu na rukopisu kako bi mogao da preuzme odgovornost za cjelokupan tekst i rezultate iznesene u radu. Autorstvo se zasniva samo na: bitnom doprinosu koncepciji rada, dobijanju rezultata ili analizi i tumačenju rezultata; planiranju rukopisa ili njegovoj kritičkoj reviziji od znatnog intelektualnog značaja; završnom dotjerivanju verzije rukopisa koji se priprema za štampanje.

Sve druge koji su doprinijeli izradi rada, a koji nisu autori rukopisa, trebalo bi navesti u zahvalnici s opisom njihovog rada, a uz njihov pisani pristanak.

 

Postupak promjene autorstva

Kada se rukopis dostavi časopisu Biomedicinska istraživanja, svaku naknadnu promjenu autorstva (dodavanje, brisanje, redosljed) mora da odobri glavni i odgovorini urednik ili pomoćnik urednika. Zahtjeve za promjenu autorstva mora da podnese autor za korespondenciju i da ga potpišu svi koautori. Ako se dostavlja zahtjev za brisanje imena, autor čije se ima briše mora, takođe, da pošalje pismo uredniku i  da potvrdi zahtjev za tu izmjenu. Urednik ima pravo da kontaktira bili koga ili sve koautore da potvrde da li su saglasni  sa promjenom autorstva.

 

Etika

Kada se izvještava o eksperimentu na ljudima potrebno je naglasiti da li je ispitivanje sprovedeno u skladu sa etičkim standardima nacionalnog ili institucionalnog komiteta za eksperimente na ljudima, kao i sa Helsinškom deklaracijom iz 1975, revidiranom 2000. i 2004. godine, a dostupne na http://www.wma.net/en/30publications/10policies/b3/index.html  Eksperimenti na životinjama  moraju da budu izvedeni uz poštovanje principa zaštite životinja iz nacionalnih propisa i zakona, kao i propisa Public Health Service Policy on Humane Care and Use of Laboratory Animals and the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals (National Academy Press, Washington DC, 1996). U rukopisu mora da bude navedeno da su ovi principi poštovani.

Takođe, obavezna je saglasnost nadležnog etičkog komiteta, a  rukopisi o humanim medicinskim istraživanjima ili istorijama bolesti treba da sadrže izjavu o pristanku ispitivanih osoba.

 

Provjera na plagijarizam

Svi rukopisi  podnijeti časopisu Biomedicinska istraživanja se podvrgavaju provjeri na plagijarizam. Plagijarizam se definiše u slučaju kada se u članku reporodukuje neki drugi rad sa sličnošću od najmanje 25% i bez navođenja izvora. U slučaju da se plagijarizam  otkrije u toku počente procjene ili tokom procesa recenzije, rukopis se odbija. Ako se plagijarizam otkrije poslije objavljivanja rada, autori će biti pozvani da ovu tvrdnju opozovu. U slučaju da dokazi autora ne budu zadovoljavajući, rad će biti povučen, a autori kažnjeni tako što u periodu koji odredi Uređivački odbor neće moći da objavljuju radove u časopisu.

 

Izjava o sukobu interesa

Uz rukopis se prilaže izjava svih autora kojom se izjašnjavaju o svakom mogućem interesu, ili izjava da nemaju sukob interesa. Ova napomena treba da se doda na kraju rada, prije spiska literature. Ako ne postoji sukob interesa autori treba da navedu: autori izjavljuju da nemaju sukob interesa. Za dodatne informacije o različitim vrstama sukoba interesa vidjeti na internet stranici World Association of Medical Editors – WAME; http://www.wame.org pod „Politika izjave o sukobu interesa“.

Urednici i recenzenti takođe treba da se izjasne o sukobu interesa  da bi, u slučaju da postoji sukob interesa, bili isključeni iz procesa procjene i recenzije rada.

 

Autorska prava i licenciranje

Biomedicinska istraživanja je časopis sa otvorenim pristupom. Svi članci mogu besplatno da se preuzmu i koriste u skladu da licencom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Svi autori koji objavljuju u časopisu Biomedicinska istraživanja zadržavaju autorsko pravo i dozvoljavaju časopisu pravo prvog objavljivanja simultano sa licencom Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) koja dozvoljava drugima da dijele rad priznanjem autorstva i početne objave u ovom časopisu.

 

Errata

Errata se odnosi na greške u objavljenom članku koje je učinio autor, uredništvo ili izdavač. Čim je članak objavljen onlajn, greška može da se koriguje samo objavljivanjem „Erratum“.

Biomedicinska istraživanja će objaviti erratum sa jasnim navođenjem rada u kom je greška učinjena, a ni odštampana ni elektronska verzija originalnog članka neće biti izmijenjena.

 

Povlačenje članka 

Članak može biti povučen zbog ozbiljnih grešaka ili povreda etičkih principa kao što su izvođenje zaključaka na pogrešnoj kalkulaciji ili logičkim greškama, pogrešni rezultati zbog kvara na instrumentima, falsifikovani ili fabrikovani rezultati. Povlačenje članka može da zahtjeva autor(i), institucija, sponzor, urednik, izdavač. Povlačenje odobrava glavni i odgovorni urednik ili urednik koji je rukovodio obradom članka, a u konsultaciji sa uređivačkim odborom. Koautore članka koji se povlači treba obavijestiti o problemu i zahtjevu za povlačenje.

Napomena o povlačenju objavljuje se uz navođenje naslova rada, imena autora i razloga za povlačenje. Povučeni rad dobija oznaku „Povučen“.